Επικοινωνία με Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

Στο πλαίσιο  της διαδικασίας σταδιακής επαναλειτουργίας των υπηρεσιών μας, η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής θα δέχεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: damb_notable@attica.gr ηλεκτρονικό μήνυμα ορισμού ραντεβού, για τις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Ανανέωση άδειας διαμονής στην περίπτωση που αυτή επιδόθηκε ληγμένη.
  2. Επανέκδοση άδειας διαμονής.
  3. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  4. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής κατόχου ειδικής θεώρησης εισόδου τύπου D.
  5. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς.
  6. Χορήγηση μπλε βεβαίωσης στην περίπτωση που δεν χορηγήθηκε με την κατάθεση του αιτήματος.
  7. Χορήγηση και ανανέωση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής.
  8. Ανανέωση άδειας διαμονής στην περίπτωση που είναι κάτοχος άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας και εκδίδει νέο διαβατήριο (δεκαετία από αόριστη).
  9. Ανανέωση άδειας διαμονής στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι υγείας ή εργασίας και κρίνεται απαραίτητη η μετάβαση στο εξωτερικό.

Επισημαίνουμε ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που θα στέλνονται στην εν λόγω  ηλεκτρονική διεύθυνση για άλλους λόγους πλην  των ανωτέρω, δεν θα απαντηθούν από την υπηρεσία μας.

Τέλος, διευκρινίζουμε ότι η επικοινωνία με την υπηρεσία μας για  παροχή  πληροφοριών, θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: damb_plirofories@attica.gr.

Παρατηρείται το φαινόμενο να αποστέλλονται στο e-mail  πληροφοριών της Υπηρεσία μας ερωτήματα για πληροφορίες που αφορούν σε υποθέσεις άλλων Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Δεδομένου του τεράστιου όγκου των ερωτημάτων σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν θα απαντά σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία και θα διαγράφονται. Το αυτό θα γίνεται και σε ερωτήματα Υπηρεσιών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που θα έπρεπε να απευθύνονται σε άλλες ΔΑΜ.

07/02/2023: Ανακοίνωση περί μεταφοράς ραντεβού επιδόσεων και λήψης βιομετρικών της 6ης Φεβρουαρίου της ΔΑΜ Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής

Σας ενημερώνουμε ότι τα ραντεβού επιδόσεων αδειών διαμονής της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου 2023 μεταφέρονται στην ημέρα Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 κατά τις ίδιες ώρες.

Επίσης, τα ραντεβού λήψης βιομετρικών της Δευτέρας 6 Φεβρουαρίου μεταφέρονται ομοίως την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν και το σχετικό έγγραφο της πρόσκλησης ηλεκτρονικά.

06/02/2023: Αυτοπρόσωπη κατάθεση Επανεκδόσεων και Ειδικών Βεβαιώσεων Νόμιμης Διαμονής

Στην κατεύθυνση της εφαρμογής των οριζόμενων στο υπ’ αριθμ. 75442/03.02.2023 έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα “Εφαρμογή της με αριθμό 674588/2022 (Β΄5801) Απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου” η Υπηρεσία μας ορίζει εκ νέου την ηλεκτρονική διεύθυνση damb_notable@attica.gr ως τόπο υποδοχής αιτημάτων για ορισμό ραντεβού κατάθεσης αιτήματος με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Στο ίδιο πλαίσιο, και δεδομένου ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα λειτουργήσει την 15η Φεβρουαρίου, σας ενημερώνουμε ότι ειδικά για τα αιτήματα Επανέκδοσης θα κλείνονται ραντεβού μόνον για όσα αφορούν απώλεια/κλοπή άδειας διαμονής.

05/02/2023: Κοινή Ανακοίνωση Διευθύνσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την κακοκαιρία 6-2-2023

15/11/2022: Ανακοίνωση

Κατόπιν της δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 674588/2022 (ΦΕΚ Β΄ 5801/14.11.2022) Υπουργικής Απόφασης τα αιτήματα αρχικών χορηγήσεων αδειών διαμονής, δελτίων διαμονής, δελτίων μόνιμης διαμονής υποβάλλονται από την 16η Νοεμβρίου αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/). Συνεπώς τα ορισθέντα ραντεβού κατάθεσης αιτημάτων με αυτοπρόσωπη παρουσία παύουν να ισχύουν από την 16η Νοεμβρίου κι έπειτα.

Ακολούθως, αιτήσεις αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης Ειδικών Βεβαιώσεων Νόμιμης Διαμονής κατατίθενται με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία μας μέχρι και την 8.12.2022 κατόπιν ραντεβού.

Επιπλέον, αιτήσεις επανέκδοσης λόγω απώλειας ή άλλης αιτίας κατατίθενται με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία μας μέχρι και την 12.01.2023 κατόπιν ραντεβού.

Υπενθυμίζουμε ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας για το κλείσιμο ραντεβού είναι: damb_notable@attica.gr

13/07/2022:  Ανακοίνωση

Κατόπιν ερωτημάτων πολλών πολιτών, διαπιστώθηκε ότι έχει δημιουργηθεί σύγχυση αναφορικά με την ημερομηνία λήξης του εγγράφου που χορηγείται κατόπιν της επιτυχούς υποβολής αίτησης για την ανανέωση του τίτλου διαμονής και το οποίο επέχει  θέση βεβαίωσης κατά την έννοια της παραγράφου 4, του άρθρου 9, του Ν. 4251/2014. Επειδή στο εν λόγω έγγραφο αναφέρονται τα στοιχεία της προηγούμενης άδειας και η παραταθείσα  ισχύς της έως 30/06/2022, δημιουργείται η παρανόηση ότι αυτή είναι η ισχύς της βεβαίωσης ηλεκτρονικής κατάθεσης.

Σας ενημερώνουμε ότι η βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, την οποία λάβατε με την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν φέρει ημερομηνία λήξης και ισχύει έως ότου εκδοθεί απόφαση ανανέωσης ή απόρριψης του αιτήματος από την υπηρεσία μας, διασφαλίζοντας στους πολίτες τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τον προς ανανέωση τίτλο διαμονής

28/04/2022: Κατόπιν Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών μεταφέρεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022, για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022.

Ως εκ τούτου τα ραντεβού βιομετρικών που είχαν δοθεί για την Δευτέρα 2 Μαΐου μεταφέρονται την Παρασκευή 6 Μαΐου κατά τις ώρες 09:00 έως 11:00.

07/04/2022: Επικαιροποιημένη κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

05/04/2022: Επικαιροποιημένη κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

01/04/2022: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

24/03/2022: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους για την έκδοση του υπ’ αριθμ. 148453/22 από 14-3-2022 εγγράφου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου που αφορά στη διευκόλυνση των συναλλαγών τους με τις Υπηρεσίες του Δημοσίου σύμφωνα με το οποίο:

Ο πολίτης τρίτης χώρας, με την επιτυχή υποβολή της αίτησης για την ηλεκτρονική ανανέωση του τίτλου διαμονής του, λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, έγγραφο, το οποίο επέχει θέση βεβαίωσης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (“Μπλε Βεβαίωση”).

Επισημαίνεται ότι, δυνάμει της ανωτέρω βεβαίωσης και για όσο χρόνο αυτή ισχύει, ο κάτοχός της διαμένει νόμιμα στη χώρα και απολαμβάνει του συνόλου των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από τον τίτλο διαμονής του οποίου την ανανέωση αιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014. Η βεβαίωση αυτή παύει αυτοδικαίως να ισχύει, εάν εκδοθεί απόφαση χορήγησης της άδειας διαμονής ή απόφαση απόρριψης του αιτήματος”.

Δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης

14/03/2022: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

27/01/2022: Τα ραντεβού αιτημάτων και βιομετρικών της Δευτέρας 24/1/2022 που δεν υλοποιήθηκαν, θα υλοποιηθούν την Παρασκευή 28/1/2022 με ώρες προσέλευσης 09:00 έως 10:00.

Τα ραντεβού αιτημάτων και βιομετρικών της Τρίτης 25/1/2022 θα υλοποιηθούν την Παρασκευή 04/02/2022 στις ήδη προγραμματισμένες ώρες.

Τα ραντεβού αιτημάτων και βιομετρικών της Τετάρτης 26/1/2022 θα υλοποιηθούν την Παρασκευή 11/02/2022 στις ήδη προγραμματισμένες ώρες.

Αναφορικά προς τα ραντεβού των επιδόσεων που είχαν κλειστεί τις εν λόγω ημέρες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κλείσουν εκ νέου ραντεβού

26/01/2022 Τα ραντεβού αιτημάτων, επιδόσεων και βιομετρικών θα υλοποιηθούν αύριο Πέμπτη 27/1/2022 κανονικά.

Αναφορικά προς τα ραντεβού των προηγούμενων ημερών που απωλέσθηκαν λόγω της κακοκαιρίας θα βγει νέα ανακοίνωση αύριο ημέρα Πέμπτη 27/1/2022

24/01/2022: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΦΟΔΡΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΟΥΝ ΚΟΙΝΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 25/1/2022.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ 24/1 ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΗΣ 25/1 ΘΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΔΑΜ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

28/12/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

Παράταση αδειών διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης.

Σύμφωνα με την Απόφαση 479988/2021 ΦΕΚ6248/Β/27-12-2021, η ισχύς των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), η οποία έχει παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, δυνάμει της υπ’ αρ. 7396/24.3.2021 (Β’ 1223) υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 31η Μαρτίου 2022.

16/12/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

18/11/2021: Παρατηρείται η αποστολή πολλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: damb_notable@attica.gr  που έχουν σαν θέμα τεχνικής φύσεως ζητήματα που σχετίζονται με την ηλεκτρονική αίτηση.

Η εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση είναι ΑΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ και όχι για άλλα θέματα.

Σας κάνουμε γνωστό ότι τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα που σχετίζονται με τεχνικής φύσεως ζητήματα ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ από την ΔΑΜ Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής

16/11/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

14/10/2021: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

31/05/21: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης αναφορικά με την υποβολή αιτημάτων για Εξαιρετικούς Λόγους

26/03/21: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

17/02/21: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. σχετικά με τη μεταφορά ραντεβού

16/02/21:  Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

12/02/21: Ορθή Επανάληψη Κοινής Ανακοίνωσης Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

22/01/21: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που απέστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα προκειμένου να τους δοθεί ραντεβού κατάθεσης εξαιρετικών λόγων να μην στέλνουν νέο μήνυμα για να πληροφορηθούν αν έλαβαν τελικά ραντεβού ή να μην προσέρχονται στου χώρους της Υπηρεσίας για να λάβουν τη σχετική πληροφορία.

Θα απαντηθούν τα ηλεκτρονικά μηνύματα κατά τη σειρά που λήφθηκαν έως ότου να κλειστούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Τούτο θα γίνει σε δύο φάσεις: θα δοθούν ραντεβού για τις πρώτες δύο εβδομάδες και κατόπιν, μετά τις δύο εβδομάδες, θα δοθούν τα ραντεβού των επόμενων δύο εβδομάδων.

Όσοι δεν λάβουν καμία απάντηση τεκμαίρεται ότι δεν έλαβαν ραντεβού για τον επόμενο ένα μήνα τουλάχιστον.

21/01/21: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. για την κατηγορία εξαιρετικών λόγων

03/01/21: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

28/12/20: Κοινή Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α.

11/12/20: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. – παράταση απαγορευτικού

12/11/20: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)

17/11/20: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)

27/11/20: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)

04/12/20: Κοινή Ανακοίνωση των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Α.Δ.Α. (αφορά την περίοδο ισχύος απαγορευτικού λόγω covid-19)

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux