Αποζημιώσεις Τροχαίων Ατυχημάτων

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Αττικής, όπως ορίζουν ο ν.976/1979 (Φ.Ε.Κ 236 τ. Α΄) «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών προς τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα υπό μηχανοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου» , ο ν.2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107 τ. Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας», ο ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 τ. Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  καθώς και το Π.Δ. 135/2010 (Φ.Ε.Κ. 228 τ. Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», προσέρχονται οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έπειτα από σύγκρουση με όχημα του Δημοσίου, το οποίο έλαβε χώρα στην Αττική, δικαιούνται αποζημιώσεως  συμφώνως με το Πόρισμα της Ε.Δ.Ε. που έχει διενεργήσει λειτουργός  ο οποίος έχει οριστεί με σχετική απόφαση και το ύψος της  προκύπτει από την Έκθεση Εκτιμήσεως Ζημιών της Πραγματογνωμοσύνης  που υποβάλλει, επίσης οριζόμενος με σχετική απόφαση, λειτουργός.

Στα οχήματα του Δημοσίου, περιλαμβάνονται τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του Ελληνικού Στρατού, της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πυροσβεστικού Σώματος ,του Λιμενικού Σώματος καθώς και τα οχήματα των Υπουργείων και Οργανισμών τα οποία φέρουν τις χαρακτηριστικές πινακίδες κυκλοφορίας πορτοκαλί χρώματος με την ένδειξη «ΚΥ».

Σε ενδεχόμενη εμπλοκή οδηγού οχήματος της ως άνω κατηγορίας , η  υπηρεσία εις την οποία ανήκει το όχημα,  οφείλει να αποστείλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  τον πλήρη φάκελο με τα στοιχεία του ατυχήματος, τις καταθέσεις των εμπλεκομένων μερών  και τις Εκθέσεις  Πορίσματος και Πραγματογνωμοσύνης. Στην περίπτωση εμπλοκής οδηγού οχήματος με τις χαρακτηριστικές πινακίδες κυκλοφορίας πορτοκαλί χρώματος με την ένδειξη «ΚΥ» η ανωτέρω διαδικασία εκτελείται εξ ολοκλήρου από στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Αττικής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ

Ο ιδιοκτήτης του ζημιωθέντος πολιτικού οχήματος προσέρχεται στον φορέα μας (αφού πρώτα κλείσει τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά ραντεβού στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις n.pappa@attica.gr ή, a.iakovidou@attica.gr) όπου βρίσκεται και ο φάκελος για το τροχαίο ατύχημα στο οποίο  ενεπλάκη, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

  • Τιμολόγια – αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή ταμειακής μηχανής τα οποία σύμφωνα με το Ν.4446/2016, άρθ.75, παρ.2, “…πρέπει να είναι πρωτότυπα και χωρίς αλλοιώσεις”. Τα παραστατικά, πρέπει να είναι μεταγενέστερα της ημ/νίας επιθεώρησης του οχήματος και σύμφωνα με την Έκθεση Εκτιμήσεως Ζημιών του υπηρεσιακού πραγματογνώμονα. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική περιγραφή με κοστολόγηση ανά είδος ανταλλακτικού και ανά εργασία αποκαταστάσεως της ζημιάς. Σημειώνεται, ότι στην ανάλυση θα πρέπει να αποτυπώνεται η υπογραφή και σφραγίδα του συνεργείου καθώς και ο αρ. πινακίδας του αυτ/του. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την Έκθεση του Πραγματογνώμονος θεωρείται ασύμφορη η επισκευή του οχήματος, προσκομίζεται βεβαίωση καταθέσεως των πινακίδων κυκλοφορίας και οριστικής διαγραφής αυτού (η οποία εκδίδεται από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας η οποία έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας).
  • Αποδείξεις αγοράς ή επισκευής ατομικών ειδών τα οποία υπέστησαν φθορά ή καταστράφηκαν εφόσον κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητώς στο Πόρισμα της Ε.Δ.Ε. που διενεργήθηκε.
  • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.
  • Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητος ή διαβατηρίου ή εγγράφου πιστοποιήσεως ταυτοπροσωπίας..
  • Φωτοαντίγραφο άδειας οδηγήσεως (του οδηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα).
  • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου όπου θα φαίνεται ο διεθνής αριθμός Λογαριασμού (IBAN του ιδιοκτήτη) ή φωτοτυπία κάρτας λογαριασμού για τους λογαριασμούς στους οποίους οι κάρτες ουσιαστικά έχουν υποκαταστήσει τα βιβλιάρια. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (απόκομμα, κίνηση λογαριασμού κτλ) εκτός τραπεζικού λογαριασμού πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή από την αρμόδια τράπεζα.
  • Φ.Ε.Κ.- Καταστατικό –  Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. για την εκπροσώπηση (όταν το όχημα ανήκει σε εταιρία).
  • Τίτλο ιδιοκτησίας(όταν υπάρχει σύγκρουση κρατικού οχήματος με σταθερό σημείο).

Η κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών από άλλο φυσικό πρόσωπο πέραν του ιδιοκτήτη (ή ιδιοκτητών σε περίπτωση συνιδιοκτησίας), μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση που θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του (μέσω της εφαρμογής gov.gr ή σε ΚΕΠ).

Αν το ποσόν αποζημιώσεως υπερβαίνει το ύψος των 3.000,00 € (τριών χιλιάδων ευρώ), ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση προς την Υπηρεσία για την έγκριση του ποσού που αναφέρεται στα παραστατικά που προσκομίζει και η υπόθεση του παραπέμπεται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Αν το ποσόν αποζημιώσεως δεν υπερβαίνει το ύψος των 3.000,00 € (τριών χιλιάδων ευρώ), ο ενδιαφερόμενος πέραν της αιτήσεως, συνυπογράφει και το Πρακτικό Εξωδίκου Συμβιβασμού εις το οποίον αναφέρεται το ολικό ποσόν της καταβλητέας αποζημιώσεως και δηλώνει ότι αποδέχεται αυτό το ποσόν σε πλήρη εξόφλησή του. Δηλώνει υπευθύνως δε, ότι δεν έχει αποζημιωθεί ξανά για το συγκεκριμένο ατύχημα εις το οποίον ενεπλάκη και αιτείται αποζημιώσεως. Σε αντίθετη περίπτωση κινείται δικαστικώς, όπως και στην περίπτωση όπου υπάρχουν απαιτήσεις αποζημιώσεως πέραν των υλικών φθορών του οχήματος (λ.χ. τραυματισμός).

Σε περίπτωση συνυπαιτιότητας η αποζημίωση καταβάλλεται αναλόγως με το  ποσοστό ευθύνης που αναλογεί στον καθένα από τους εμπλεκομένους στο τροχαίο συμβάν.

Σε ενδεχόμενο κώλυμα παρουσίας του ιδιοκτήτη τα έγγραφα υπογράφει εξουσιοδοτούμενος  αντ’αυτού.

Έπειτα από τη διαδικασία εγκρίσεως μεταβιβάσεως πιστώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Δ/νση Προμηθειών – Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού, Τμήμα Πολιτικής – Εποπτείας των Κρατικών Αυτοκινήτων και Τηλεπικοινωνιών και Τμήμα Προϋπολογισμού), και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, ακολουθεί η διαβίβαση προς την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου και κατόπιν, η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στην τέως Νομαρχία Αθηνών μετά την έκδοση αποφάσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Τμήμα Προϋπολογισμού της Δ/νσεως Οικονομικού και την εγγραφή των ποσών που έχουν εγκριθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και την διαδικτυακή ανάρτηση στη “Διαύγεια”, παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά με τους πλήρεις φακέλους των δικαιούχων και αφού προβεί στον έλεγχο και την εκκαθάριση μετά από τη θεώρηση από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έπειτα από το αντίστοιχο Ένταλμα, πιστώνει το αναλογούν ποσόν (2/56783/0026/28-6-2013/Γ.Δ.Δ.Ε.-Γ.Λ.Κ.) εις τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδείξει ο ιδιοκτήτης του οχήματος (ή καθενός ιδιοκτήτου ξεχωριστά, αναλόγως με το ποσοστό συνιδιοκτησίας).

Στοιχεία επικοινωνίας για όλη την περιοχή της Αττικής :

Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Κρατικών Οχημάτων, οδός Κατεχάκη, αριθμός 56, Τ.Κ. 11525 Αθήναι.

Αριθμός Τηλεφώνου: 213 2035 686, 213 2035 756.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: n.pappa@attica.gr, a.iakovidou@attica.gr

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux