ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡ. ΡΕΝΤΑΣ

Παροχή διευκρίνισης στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αριθμός Διακήρυξης: 1/2022)

Δείτε εδώ την διευκρίνιση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι. ΡΙΠΠΗ" ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ - ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 339.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (226.000,00€ εκτιμώμενη συμβατική αξία για 24 μήνες + 113.000,00€ δικαίωμα παράτασης για 12 επιπλέον μήνες)

Δείτε την Προκήρυξη

Δείτε τη Διακήρυξη

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)

Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Απρίλιος 2022)

Απρίλιος 2022

Ανακοίνωση ΔΑΜ Αθηνών

Δείτε την Ανακοίνωση

3η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ: οικ.26271/05-03-2021 (ΑΔΑ:ΨΧΑΔΟΡ1Κ-ΙΓΟ) απόφασης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη του Προκαποδιστριακού ΟΤΑ: Μεγαρέων, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος και εκ νέου ανάρτησή του καθώς και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Δείτε την Απόφαση

3η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ: οικ.17543/12-02-2021 (ΑΔΑ:9ΣΧ2ΟΡ1Κ-4ΩΘ) απόφασης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων, Καματερού, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαιδαρίου, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας, Μαγούλας, Νέας Περάμου, Οινόης, Ερυθρών, Βιλίων, Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και Κορυδαλλού Π.Ε. Πειραιώς για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος και εκ νέου ανάρτησή του καθώς και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Δείτε την Απόφαση

Ανακοίνωση ΔΑΜ Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής όσον αφορά τα ραντεβού της Δευτέρας 2 Μαΐου 2022

Κατόπιν Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών μεταφέρεται η υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022, για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022.

Ως εκ τούτου τα ραντεβού βιομετρικών που είχαν δοθεί για την Δευτέρα 2 Μαΐου μεταφέρονται την Παρασκευή 6 Μαΐου κατά τις ώρες 09:00 έως 11:00.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux