Ακύρωση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προκαταρκτική αναγνωριστική μελέτη ορεινών υδρονομικών έργων και έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων στην περιοχή αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής (α) στην ευρύτερη δασική περιοχή του Ποικίλου Όρους (περιοχή των Δήμων Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου) (β) στο Όρος Πατέρα στο Δήμο Μεγάρων και στις θέσεις Μπότσικας Αλωνάκι Ντόσκουρι», εκτιμώμενης αξίας 37.033,38 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Δείτε την Απόφαση Ακύρωσης

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται το Γραφείο Συντονιστή και οι λοιπές αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και της Γενικής Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών, συνολικού προϋπολογισμού 298.587,14€ (εκτιμώμενης συμβατικής αξίας 257.870,71€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2021 + 40.716,43€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ως δικαίωμα παράτασης για 3 μήνες)

Δείτε την Προκήρυξη

Δείτε τη Διακήρυξη

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο […]

Προκαταρκτική αναγνωριστική μελέτη ορεινών υδρονομικών έργων και έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων στην περιοχή αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Δυτικής Αττικής (α) στην ευρύτερη δασική περιοχή του Ποικίλου Όρους (περιοχή των Δήμων Καματερού, Ιλίου, Πετρούπολης, Περιστερίου, Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου) (β) στο Όρος Πατέρα στο Δήμο Μεγάρων και στις θέσεις Μπότσικας Αλωνάκι Ντόσκουρι», εκτιμώμενης αξίας 37.033,38 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Ο εν λόγω διαγωνισμός ακυρώθηκε.

Η Διεύθυνση Δασών Νομού Αν. Αττικής, με έδρα Αγίου Ιωάννου 65, Αγ. Παρασκευή 15342, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου «Ανάθεση Επιμέρους Εργασιών Επικαιροποίησης & Διόρθωσης των Δασικών Χαρτών Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Καλυβίων Θορικού, Αυλώνος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής» προϋπολογισμού 26.513,20 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό 32.876,37 € (ΑΔΑΜ: 19PROC005872155 2019-11- 19 )

Δείτε την Διακήρυξη

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ» Προϋπολογισμός εργασιών 2- Δασοφυλάκειο Αλεποχωρίου

Δείτε την ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε τη ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δείτε την […]

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ» Προϋπολογισμός εργασιών 3-Δασοφυλάκειο Νέας Περάμου

Δείτε την ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δείτε τη ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δείτε την […]

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ" Θέσεις : α/ "Αγ. Τριάδα – ρέμα Αγ. Τριάδας - λάκα Πατέρας" & β/ "Μάσκαρι"

Δείτε την Διακήρυξη

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων τύπου τζιπ ή SUV για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 38.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (7/2019)

Δείτε εδώ τα εξής αρχεία:

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης […]

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων τύπου τζιπ ή SUV και ενός (1) ημιφορτηγού διπλοκάμπινου οχήματος (PICK-UP) για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00€ (εβδομήντα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε την Διακήρυξη Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) […]

Διακήρυξη Β' επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου Καπανδριτίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε την Διακήρυξη

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux