Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων

Χαλκοκονδύλη 15, Αθήνα, Τηλ: 210 2125 940, Fax: 210 5233 711, E-mail: xa15u007@minagric.gr, agrotikes_ypotheseis@attica.gr

Τμήμα Αναδασμού και Επικοισμού
Τηλ: 210 2125 919
Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας
Τηλ: 210 2125 916, 210 2125 914

Αρμοδιότητες Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων

Α) Τμήμα Αναδασμού και Εποικισμού
* συντονισμός των εργασιών αναδασμού – εποικισμού στην Αττική
* συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και σε επιτροπές ανάθεσης μελετών στον ιδιωτικό τομέα
* επίβλεψη, έλεγχος και παραλαβή εργασιών που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα και
* συμμετοχή σε τοπογραφικά συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού – εποικισμού.

Β) Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας
* χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς
* ίδρυση ιχθυοσκαλών και καθορισμός της έδρας αυτών
* κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων
* θέματα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και
* θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων.

12/02/2021:  Ανακοίνωση ανάρτησης πίνακα στοιχείων θαλάσσιας έκτασης προς παραχώρηση για ιχθυοκαλλιέργεια με την διαδικασία της μοριοδότησης

 Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»Εκδόθηκε η 2η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013. Το Μέτρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Συνδεθείτε με τη σχετική σελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, από όπου μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία του Μέτρου και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στα τηλέφωνα: 210-5235787 (κ. Ευσ. Τσιάμη), 210-2125917 (κκ. Δ. Κώτσιας, Σ. Ζαννόπουλος), 210-2125916 (κ. Σ. Σταυριανάκου).

Ορισμός δεικτών νέων καλλιεργειών και εκτροφών στα πλαίσια του Μέτρου 1.1.2 του ΠΑΑ 2007-2013 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Προσοχή:

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων έχει λήξει.

Δείτε την Τελική Κατάταξη

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014

Στοιχεία της τροποποιημένης τελικής κατάταξης των υποψηφίων της 2ης πρόσκλησης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».
Δείτε την ανανεωμένη Τελική Κατάταξη

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux