Εποπτεία επί των Ο.Τ.Α.

Εποπτεία επί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 3852/2010 όπως ισχύει, οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ανάθεση έργων, υπηρεσιών, προμηθειών, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αποστέλλονται υποχρεωτικά στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της (εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα του διοικητικού φακέλου) και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη (άρθρα 225 και 238 του ν. 3852/2010 όπως ισχύουν). Οι εν λόγω αποφάσεις αποστέλλονται συνοδευόμενες από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Περαιτέρω, οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα υποχρεούνται να διαβιβάζουν και κάθε επιπλέον στοιχείο που ζητείται από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Έλεγχος νομιμότητας επί των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων τους

Απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα στοιχεία της ελεγχόμενης απόφασης (έργα)

Ενημερωτικό έγγραφο για την σύσταση του Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Έλεγχος Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμων, Νομικών Προσώπων Δημοσίων Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Συνδέσμων οικονομικού έτους 2023 – Απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά και μορφή αυτών

Στοιχεία για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης περί μεταβίβασης κινητής και ακίνητης σχολικής περιουσίας στους Δήμους αρμοδιότητάς μας

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux