Ακτές Κολύμβησης Αττικής

1. Σχετική Νομοθεσία
Η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ μέσω της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β’/26-2-2009) μέσω της οποίας καθορίζονται θέματα σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, μέθοδοι και διαδικασίες που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την παροχή πληροφοριών προς το κοινό.

2. Παρακολούθηση Ακτών κολύμβησης Αττικής
Η Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης γίνεται κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης και σε σημεία δειγματοληψίας ανάλογα κωδικοποιημένα, με σκοπό τη προστασία των υδάτων και της δημόσιας υγείας. Από το 2016 οι ακτές παρακολουθούνται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσω συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Για την πρόσβαση στα τρέχοντα αποτελέσματα των Ακτών Κολύμβησης Αττικής μπορείτε να επισκεφτείτε είτε τον Διαδικτυακό Χάρτη της υπηρεσίας μας (χρησιμοποιώντας τον σχετικό οδηγό εφαρμογής) είτε τον σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ). Στους κάτωθι πίνακες υπάρχουν συγκεντρωτικά μηνιαία αποτελέσματα όλων των Ακτών Κολύμβησης Αττικής.

Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Δειγματοληψιών 2023 & Αυτοψιών Ταυτοτήτων Νέων Ακτών Κολύμβησης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2023

(Αρχικές – Επαναδειγματοληψίες)

Μάιος Αρχικές
Ιούνιος Αρχικές
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2022

Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Αναλύσεων

(Αρχικές – Επαναδειγματοληψίες)

Μάιος Αρχικές
Ιούνιος Αρχικές
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021

Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Αναλύσεων

(Αρχικές – Επαναδειγματοληψίες)

Μάϊος Αρχικές
Ιούνιος Αρχικές
Ιούλιος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2020 

Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Δειγματοληψιών

(Αρχικές – Επαναδειγματοληψίες)

Μάϊος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Ιούνιος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2019 

Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Δειγματοληψιών

(Αρχικές – Επαναδειγματοληψίες)

Μάϊος Αρχικές, Αρχική Ακτή Μαρίκες
Ιούνιος Αρχικές, Αρχική Ακτή Μαρίκες
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018

(Αρχικές – Επαναδειγματοληψίες)

Μάϊος Αρχικές
Ιούνιος Αρχικές
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017

(Αρχικές – Επαναδειγματοληψίες)

Μάϊος Αρχικές
Ιούνιος Αρχικές
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2016

(Αρχικές – Επαναδειγματοληψίες)

Μάϊος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Ιούνιος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Ιούλιος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Αύγουστος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

Προδιαγραφές Ποιότητας Νερών Κολύμβησης σύμφωνα με την οδηγία 2006/77/ΕΕ

Παράμετρος μικροβιολογικού ελέγχου δείγματος νερού Ποιότητα νερών: εξαιρετική Ποιότητα νερών: καλή Ποιότητα νερών: επαρκής
Κολοβακτηρίδια (Escherichia coli) /100ml 250(*) 500(*) 500(**)
Εντερόκοκκοι (Intestinal enterococci)/100ml 100(*) 200(*) 185(**)

(*) Το 95% των δειγμάτων
(**) Το 90% των δειγμάτων

3. Χάρτης Σημείων Παρακολούθησης Ακτών Κολύμβησης Αττικής

Η Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημιούργησε την επίσημη γεωχωρική πύλη με τίτλο “Ακτές Κολύμβησης Αττικής”.

Βασικός στόχος της παρούσας εφαρμογής αποτελεί η χωρική απεικόνιση των δεδομένων που σχετίζονται με τις Ακτές Κολύμβησης Αττικής (σημεία δειγματοληψίας, όρια ακτών, παράκτια υδατικά συστήματα) σε ένα ενιαίο χαρτογραφικό περιβάλλον.

Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής και εμφάνισης (μέσα από κατάλληλα εργαλεία αναζήτησης). των αποτελεσμάτων των αναλύσεων και των ταυτοτήτων των Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου (ΥΠΕΝ), καθιστώντας την παρούσα εφαρμογή αρκετά εύχρηστη προς το ευρύ κοινό.

Χάρτης Ακτών Κολύμβησης Αττικής

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε τον Χάρτη Ακτών Κολύμβησης Αττικής σε περιβάλλον google my maps.

4. Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης
Στόχος των ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης είναι η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των υδάτων κολύμβησης, αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης είναι ενταγμένες στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Σχετικός υπερσύνδεσμος http://www.bathingwaterprofiles.gr/

5. Αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης
H Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ) προβαίνει στην εκ νέου αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2022, ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην Εγκύκλιο της Ε.Γ.Υ. με ΑΔΑ: ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β/26-02-2009) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006». Η τρέχουσα αναθεώρηση θα ισχύει για τα έτη 2023-2024 και θα αναθεωρείται ανά 2 έτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Δελτίο Τύπου Αναθεώρησης Ακτών Κολύμβησης Αττικής 2022
2. Ενημέρωση Διαδικασίας Αναθεώρησης
3. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΝ.
4. Έντυπο αιτήματος προσθήκης ακτής στο δίκτυο παρακολούθησης
5. Έντυπο αιτήματος αφαίρεσης ακτής από το δίκτυο παρακολούθησης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναθεώρηση των ακτών κολύμβησης http://www.bathingwaterprofiles.gr/

6. Εθνικές Εκθέσεις Ακτών Κολύμβησης
1. Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα 2015
2. Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα 2016
3. Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα 2017

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux