Δ/νση Υδάτων

Μεσογείων 239 & Παρίτση, 154 51 Ν. Ψυχικό (2ος όροφος), Fax: 210 3725 728, e-mail: nero@attica.gr

Γραφείο Διεύθυνσης
Τηλ: 210 3725 703
Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων
Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας
Γραμματεία
Τηλ: 210 3725 744, 210 3725 706

΄Ώρες κοινού: Καθημερινά 10:00-14:00 (αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού για θέματα που απαιτείται παροχή εξηγήσεων). Απόφαση καθορισμού ωραρίου εργασίας.

Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΠΗΓΑΔΙΑ – ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ) – ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
H αρμόδια υπηρεσία για την κατάθεση των αιτήσεων για την χορήγηση αδειών χρήσης νερού (πηγάδια – γεωτρήσεις) – άδειες εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και καταγγελιών είναι η Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων – Πολυτεχνείου 4 Αθήνα, τηλ. : 213 -2101115).

Α1. Νόμοι
1. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) ‘Προστασία και Διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000’.

Α2. Προεδρικά Διατάγματα
1. To Π.Δ. 51/2007 ‘Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000’ (ΦΕΚ 54/8.3.2007).

Α3. Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
1. Την με αριθ. 43504/5.12.05 (ΦΕΚ 1784/Β/20.12.05) ΚΥΑ ‘Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών’.
2. Την ΚΥΑ ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 (ΦΕΚ 630Β/26.4.2007) Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998.
3. Την με αριθ 31722/4.11.2011 ΚΥΑ ‘Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξιακού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ‘ (ΦΕΚ 2505/ Β/ 4.11.2011).
4. Την με αριθ. 150559 (ΦΕΚ 1440/Β/16.6.11) ΚΥΑ ’ Διαδικασίες , όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού’.
5. Την με αριθ. Οικ. 160143/8.12.2011 ‘ Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.150559/10-6-2011 Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού : «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού’.
6. Την με αριθ. Οικ. 140384/2011 (ΦΕΚ 2017/Β/9.11.2011) ΚΥΑ ‘ Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούται στην λειτουργία τους , κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν 3199/2003 (Α’280)’.
7. Την με αριθμ. οικ. 110424 (1190/Β/11.4.2012) ΚΥΑ ‘ Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 150559/10−6−2011 απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Τουρισμού: «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού».
8. Την με αριθ. Φ.16/6631/1989 (428/Β/89) ΚΥΑ ‘ Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση’.
9. Την με αριθ. Δ11/Φ16/8500 (174/Β) ΚΥΑ ‘Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση ‘ όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 299Β/08.01.91 και ισχύει.

Α4. Αποφάσεις
1. Την με αριθμ. 1958 (ΦΕΚ 21/Β/13.1.2012) Απόφαση του ΥΠΕΚΑ ‘ Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011(Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)’.
2. Την με αριθμ. Οικ. 706/16.7.2010 (ΦΕΚ 1383/Β/2.9.2010) Απόφαση του ΥΠΕΚΑ’ Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» και τη διόρθωση αυτής (ΦΕΚ 1572/Β/28.9.2010).

Α5. Κανονιστικές Αποφάσεις
1. Η με αριθ. Πρωτ. οικ. 1348/28.5.2009 (ΦΕΚ 1122/Β/2009) Κανονιστική Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής για τη λήψη απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στην Αττική.
2. Την με αριθ. Πρωτ. Οικ. 1268 (ΦΕΚ 1210/19.7.2009) Κανονιστική απόφαση των Γενικών Γραμματέων Αττικής και Στερεάς Ελλάδας για την προστασία του υδατικού δυναμικού της Λεκάνης Ασωπού και τη λήψη απαγορευτικών , περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στη Β, ΒΑ και ΒΔ Αττική (Υδατικό Διαμέρισμα 07 – Λεκάνη Ασωπού).

Α6. Εγκύκλιοι
1. Την με αριθ. Οικ. 3088/30.6. 2011 του Υπουργείο Εσωτερικών ‘Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 Ιουλίου 2011’
2. Την με αριθ, οικ. 150895/13.9.2011 Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ. οικ. 150559/10-6-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440 Β΄) «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» καθώς και της αρ. 43504/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 Β΄).
3. Την με αριθ. Οικ. 150977/4.10.2011 ‘Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρ. οικ. 150559/10.6.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1440 Β’) «Διαδικασίες όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» και της αρ. 43504/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1784 Β’).
4. Την με αριθ. 121570/1866/12.6.09 ΚΥΑ ‘ Ρύθμιση θεμάτων υδατοκαλλιεργητικών μονάδων’.

Β. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

Β1. Σχετική Νομοθεσία

Η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ μέσω της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β’/26-2-2009) μέσω της οποίας καθορίζονται θέματα σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, μέθοδοι και διαδικασίες που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την παροχή πληροφοριών προς το κοινό.

Β2. Παρακολούθηση Ακτών κολύμβησης Αττικής
Η Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης γίνεται κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης και σε σημεία δειγματοληψίας ανάλογα κωδικοποιημένα, με σκοπό τη προστασία των υδάτων και της δημόσιας υγείας. Από το 2016 οι ακτές παρακολουθούνται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020

Για την πρόσβαση στα τρέχοντα αποτελέσματα των Ακτών Κολύμβησης Αττικής μπορείτε να επισκεφτείτε είτε τον Διαδικτυακό Χάρτη της υπηρεσίας μας (χρησιμοποιώντας τον σχετικό οδηγό εφαρμογής) είτε τον σχετικό ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ). Στους κάτωθι πίνακες υπάρχουν συγκεντρωτικά μηνιαία αποτελέσματα όλων των Ακτών Κολύμβησης Αττικής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2022

Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Αναλύσεων

(Αρχικές – Επαναδειγματοληψίες)

Μάιος Αρχικές
Ιούνιος Αρχικές
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021

Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Αναλύσεων

(Αρχικές – Επαναδειγματοληψίες)

Μάϊος Αρχικές
Ιούνιος Αρχικές
Ιούλιος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2020 

Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Δειγματοληψιών

(Αρχικές – Επαναδειγματοληψίες)

Μάϊος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Ιούνιος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2019 

Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Δειγματοληψιών

(Αρχικές – Επαναδειγματοληψίες)

Μάϊος Αρχικές, Αρχική Ακτή Μαρίκες
Ιούνιος Αρχικές, Αρχική Ακτή Μαρίκες
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018

(Αρχικές – Επαναδειγματοληψίες)

Μάϊος Αρχικές
Ιούνιος Αρχικές
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017

(Αρχικές – Επαναδειγματοληψίες)

Μάϊος Αρχικές
Ιούνιος Αρχικές
Ιούλιος Αρχικές
Αύγουστος Αρχικές
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2016

(Αρχικές – Επαναδειγματοληψίες)

Μάϊος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Ιούνιος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Ιούλιος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Αύγουστος Αρχικές Επαναδειγματοληψίες
Σεπτέμβριος Αρχικές
Οκτώβριος Αρχικές

Προδιαγραφές Ποιότητας Νερών Κολύμβησης σύμφωνα με την οδηγία 2006/77/ΕΕ

Παράμετρος μικροβιολογικού ελέγχου δείγματος νερού Ποιότητα νερών: εξαιρετική Ποιότητα νερών: καλή Ποιότητα νερών: επαρκής
Κολοβακτηρίδια (Escherichia coli) /100ml 250(*) 500(*) 500(**)
Εντερόκοκκοι (Intestinal enterococci)/100ml 100(*) 200(*) 185(**)

(*) Το 95% των δειγμάτων
(**) Το 90% των δειγμάτων

Β3. Χάρτης Σημείων Παρακολούθησης Ακτών Κολύμβησης Αττικής

Η Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών δημιούργησε την επίσημη γεωχωρική πύλη με τίτλο “Ακτές Κολύμβησης Αττικής”.

Βασικός στόχος της παρούσας εφαρμογής αποτελεί η χωρική απεικόνιση των δεδομένων που σχετίζονται με τις Ακτές Κολύμβησης Αττικής (σημεία δειγματοληψίας, όρια ακτών, παράκτια υδατικά συστήματα) σε ένα ενιαίο χαρτογραφικό περιβάλλον.

Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής και εμφάνισης (μέσα από κατάλληλα εργαλεία αναζήτησης). των αποτελεσμάτων των αναλύσεων και των ταυτοτήτων των Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτά δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου (ΥΠΕΝ), καθιστώντας την παρούσα εφαρμογή αρκετά εύχρηστη προς το ευρύ κοινό.

Χάρτης Ακτών Κολύμβησης Αττικής

Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε τον Χάρτη Ακτών Κολύμβησης Αττικής σε περιβάλλον google my maps.

Β4. Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης
Στόχος των ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης είναι η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των υδάτων κολύμβησης, αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης είναι ενταγμένες στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Σχετικός υπερσύνδεσμος http://www.bathingwaterprofiles.gr/

Β5. Αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης
H Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠ.ΕΝ) προβαίνει στην εκ νέου αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για το έτος 2022, ακολουθώντας τη διαδικασία που ορίζεται στην Εγκύκλιο της Ε.Γ.Υ. με ΑΔΑ: ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β/26-02-2009) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006». Η τρέχουσα αναθεώρηση θα ισχύει για τα έτη 2023-2024 και θα αναθεωρείται ανά 2 έτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Δελτίο Τύπου Αναθεώρησης Ακτών Κολύμβησης Αττικής 2022
2. Ενημέρωση Διαδικασίας Αναθεώρησης
3. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΝ.
4. Έντυπο αιτήματος προσθήκης ακτής στο δίκτυο παρακολούθησης
5. Έντυπο αιτήματος αφαίρεσης ακτής από το δίκτυο παρακολούθησης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναθεώρηση των ακτών κολύμβησης http://www.bathingwaterprofiles.gr/

Β6. Εθνικές Εκθέσεις Ακτών Κολύμβησης
1. Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα 2015
2. Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα 2016
3. Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα 2017

Γ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Γ1. Νόμοι
1. Την με αριθ. οικ. 145116/2011 ΚΥΑ ‘ Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις ‘. (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011).

Γ2. Εγκύκλιοι
1. Την με αριθ. Πρωτ. Οικ. 145447/23.6.2011 Εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασίας της Ειδικής Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ με θέμα :’ Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 45116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β’ 354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»’.
2. Την με αριθ. 4095.82/10.11.2011 Εγκύκλιο της ΥΠΕΚΑ με θέμα :’Διευκρινίσεις σχετικά με κατάργηση αδειών διαχείρισης αποβλήτων , σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011.’

Δ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ

Δ1 Νόμος
1. Την υπ’ αριθ. Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β’/1983) Υγειονομική Διάταξη σχετικά με την ‘Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις’, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθ. Α5/3257/1984 Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 898/Β’/1984 και 56/Β’/1985).

Δ2. Απόφαση
2. Την με αριθ. Οικ. 131835 (ΦΕΚ 1744/Β/13.2.2005) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α5/2280/83 (ΦΕΚ 720/Β΄/13.12.1983) Υγειονομικής Διάταξης περί προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις».

Ε. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ε.1 Στατιστική και γεωχωρική ανάλυση εγγραφής σημείων Υδροληψίας στο ΕΜΣΥ 2014-2019

H Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εκπόνησε τεχνική έκθεση με στατιστικά στοιχεία και γεωχωρική ανάλυση εγγραφών υδροσημείων στο Εθνικό Σημείο Μητρώο Υδροληψίας ΕΜΣΥ για την περίοδο 2014-2019

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ (Web Gis Portal) Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ζ. ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΑ – ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η. ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (Ε.Μ.Σ.Υ)

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux