Δ/νση Οικονομικού

Κατεχάκη 56, 11525, Αθήνα, e-mail: oikonomiko@attica.gr

Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Πληρωμών
Τηλ: 213 2035 613
Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Τηλ: 213 2035 779
Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών
Τηλ: 213 2035 624
Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων
Τηλ: 213 2035 622
Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας
Τηλ: 213 2035 741

Α) Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Πληρωμών (Τηλ: 213 2035 613), είναι αρμόδιο ιδίως για:

  • την κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την παρακολούθηση και εποπτεία των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης,
  • την αποτελεσματική διαχείριση και το συντονισμό των ενεργειών που αφορούν και έχουν επίπτωση στην κατάρτιση, αναθεώρηση και υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) που περιλαμβάνει τις ετήσιες και μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προβλέψεις,
  • την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων και την τήρηση όλων των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και αναθεώρηση του ΜΠΔΣ και του προϋπολογισμού σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους,
  • θέματα πληρωμών, όπως την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς, τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων, την καταχώριση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

Β) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης (Τηλ: 213 2035 779), είναι αρμόδιο ιδίως για:

  • τη διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων,
  • τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών,
  • την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικού Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
  • την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και
  • τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.

Παροχή οδηγιών για την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών

Γ) Το Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών (Τηλ: 213 2035 624), είναι αρμόδιο ιδίως:

για την εκκαθάριση αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεων για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό όλης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τη χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών.

Δ) Το Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων (Τηλ: 213 2035 622), είναι αρμόδιο ιδίως:

για την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών καθώς και για λοιπά ζητήματα προμηθειών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την έγκριση για εγκατάσταση τηλεφωνικών συνδέσεων, τη μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους καθώς και για θέματα στέγασης δημοσίων υπηρεσιών, για θέματα που αφορούν στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην κατ’ εξαίρεση έγκριση οδήγησης αυτοκινήτων από υπαλλήλους που έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, θέματα που αφορούν σε τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα από μηχανοκίνητα οχήματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την τήρηση μητρώου για όλα τα οχήματα και αυτοκινούμενα μηχανήματα των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τη μέριμνα για την κίνηση των οχημάτων αυτής.

  • Γραφείο Κρατικών Οχημάτων (Τηλ: 213 2035 686):

Οι αρμοδιότητες του ως άνω Γραφείου, είναι οι περιγραφόμενες στις διατάξεις του αρ. 92 παρ. 1 περ. δ του ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄/22-12-2016), καθώς και του άρθρου 1 παρ. 1 Α περ. 17 του ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄/22-10-1998) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/Β΄/4-2-2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών.

Διαδικασία καταγραφής – αποστολής αιτημάτων αναγκών για την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιακών Μονάδων (Υ.Μ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας και στα πλαίσια της διαδικασίας προγραμματισμού των προμηθειών για τη διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών ομοειδών κατηγοριών αγαθών ή υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε τα παρακάτω έντυπα, ανάλογα με το προς προμήθεια είδος ή υπηρεσία. Τα συμπληρωμένα έντυπα να αποστέλλονται:
1. υπογεγραμμένα από τον Προϊστάμενο της Οργανικής Μονάδας στο fax του τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων: 213 2035 645 και
2. ηλεκτρονικά στο e-mail του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων: promitheies@attica.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.01 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.02 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.03 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.04 ΕΠΙΠΛΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.05 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-FAX
ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.06 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.07 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ.ΠΡ.08 ΦΟΡΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ε) Το Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας (Τηλ: 213 2035 741), είναι αρμόδιο ιδίως:

για θέματα δημόσιας περιουσίας, για τα οποία έχουν απονεμηθεί αρμοδιότητες στον τέως Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, νυν Συντονιστή, από την κείμενη νομοθεσία.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux