Υγειονομικές Επιτροπές

Οι Υγειονομικές Επιτροπές Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συγκροτούνται και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας)

Έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση ζητημάτων υγείας που αφορούν στους δημοσίους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (μονίμους), που υπηρετούν στην Αττική.

Πρωτοβάθμιες Επιτροπές | Δευτεροβάθμιες Επιτροπές | Διαδικασία

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux