Τι προσφέρουμε στους πολίτες

Εφαρμόζουμε    Παρακολουθούμε       Ελέγχουμε

Η μετεξέλιξη των κεντρικών υπηρεσιών σε επιτελικές-σχεδιαστικές μονάδες στρατηγικού χαρακτήρα οδηγεί στην ενίσχυση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως καθ΄ ύλην αρμοδίων για τις εκτελεστικού/επιχειρησιακού και ελεγκτικού χαρακτήρα δημόσιες πολιτικές. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις λόγω της συνταγματικής  αποστολής τους, αλλά και λόγω της χωροταξικής τους κατανομής,  είναι κοντά στον πολίτη και μπορούν αποτελεσματικότερα να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν την εκτελεστότητα των αποφάσεων του κράτους.

Θέματα    Μετανάστευσης

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Μετανάστευση, όπως διαμορφώνεται από τους οικείους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ε.Ε. και από τα συμβατικά κείμενα της εφαρμογής της Συμφωνίας  Σένγκεν,  με τις τέσσερις Διευθύνσεις μας  Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, διαχειριζόμαστε  τα ζητήματα νόμιμης εισόδου και νόμιμης διαμονής και εργασίας για το 40% των πολιτών τρίτων χωρών, που διαβιούν νόμιμα στη χώρα. Ιδίως με την εφαρμογή του  Κανονισμού  380/2008 καθιερώνεται  η έκδοση αδειών διαμονής με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας που θα περιλαμβάνει βιομετρικά δεδομένα. Συνεπώς,  ως εκτελεστικός και ελεγκτικός κρατικός φορέας εφαρμόζουμε την επιτελική-σχεδιαστική πολιτική της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, δηλαδή εφαρμόζουμε τη σχετική νομοθεσία νόμιμης εισόδου,  χορήγησης, ανανέωσης, απόρριψης, ανάκλησης αδειών διαμονής, παρακολουθούμε και ελέγχουμε όλα τα σχετικά θέματα.

Θέματα      Κοινωφελών      Περιουσιών

Το Δημόσιο έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την πιστή και επακριβή εκτέλεση της βούλησης των διαθετών και δωρητών. Στο πλαίσιο αυτό ασκούμε αρμοδιότητες εκκαθάρισης και εποπτείας επί των διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης των κοινωφελών περιουσιών αρμοδιότητάς μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, του άρθρου 2, του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’/10-09-2013). Ως «κοινωφελής περιουσία» νοείται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται με κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά υπέρ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή για κοινωφελή σκοπό. Ο όρος κοινωφελής αναφέρεται σε κάθε εθνικό, θρησκευτικό, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό και γενικά επωφελή για την κοινωνία, εν όλω ή εν μέρει, σκοπό.

Επίσης ασκούμε αρμοδιότητες εκκαθάρισης και εποπτείας των σχολαζουσών κληρονομιών αρμοδιότητάς μας, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη. Ως «σχολάζουσα κληρονομιά» νοείται η κληρονομία της οποίας ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή δεν έχει ακόμα βρεθεί ή δεν είναι βέβαιο ότι την έχει αποδεχθεί.

Θέματα    Νομιμότητας

των    Πράξεων    της    Αυτοδιοίκησης

Η άσκηση κρατικής εποπτείας που προβλέπεται από το Σύνταγμά μας και από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης επιβάλλουν τη λειτουργία ενός «θωρακισμένου μηχανισμού» ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης  που θα σέβεται  την αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης, αλλά και τα δικαιώματα των πολιτών. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας ως το ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την Αυτοδιοίκηση ασκούν τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ.

Ελέγχουμε τη νομιμότητα των προϋπολογισμών των Δήμων και της Περιφέρειας Αττικής, της περιουσίας (αγορές, μισθώσεις, δάνεια), των έργων, μελετών και διαγωνισμών, των προγραμματικών συμβάσεων και επιχειρησιακών προγραμμάτων, των προσλήψεων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και εποχικού προσωπικού, των υπηρεσιακών μεταβολών και μετατάξεων του προσωπικού, των αποφάσεων συλλογικών και μονομελών οργάνων κατόπιν ειδικής διοικητικής προσφυγής.

Θέματα      Περιβάλλοντος     και     Χωρικού       Σχεδιασμού

Μεριμνούμε για την ορθολογική διαχείριση του κρατικού πλούτου των φυσικών πόρων. Ειδικότερα, ελέγχουμε τη λειτουργία λατομείων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος με τη λήξη της εκμετάλλευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προωθούμε πολιτικές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τον έγκαιρο έλεγχο των προβλεπομένων για τη χορήγηση- ανανέωση της σχετικής άδειας. Φροντίζουμε για τη βέλτιστη διαχείριση και την αποτελεσματική προστασία των υδάτινων πόρων με παράλληλη ευαισθητοποίηση και ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών φορέων.

Φροντίζουμε για την ορθή εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Ειδικότερα,  έχουμε την αρμοδιότητα ενεργειών για την υλοποίηση κατεδαφίσεων αυθαιρέτων κατασκευών. Επιμελούμαστε την έγκαιρη εξέταση θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού (γνωμοδοτήσεις για τροποποιήσεις Γ.Π.Σ., αναθεωρήσεις, επεκτάσεις, τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων, καθορισμός νεκροταφείων και σχολικών χώρων) και αιτημάτων παρεκκλίσεων από τις πολεοδομικές διατάξεις.

Ελέγχουμε την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, ελέγχουμε αιτήματα για χορήγηση άδειας αποκατάστασης ΧΑΔΑ, συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων και ενεργούμε για την αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα. Επίσης, εξετάζουμε αιτήματα έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων, διενεργούμε περιβαλλοντικούς ελέγχους και επιβάλλουμε  πρόστιμα.

Θέματα Αγροτικών    Υποθέσεων

 Φροντίζουμε για την αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, επιμελούμαστε τη βέλτιστη διεκπεραίωση θεμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2007-2013). Έχουμε την αρμοδιότητα άδειας λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, μισθώσεων και αναμισθώσεων θαλασσίων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση των μονάδων, παρακολούθησης και συστηματικού ελέγχου των όρων των παραπάνω πράξεων. Επιπλέον, είμαστε αρμόδιοι για την παρακολούθηση και την προστασία των ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σφραγίδα   της   Χάγης

Ελέγχουμε τα έγγραφα και επιδίδουμε την σφραγίδα της Χάγης σε 350 κατά μέσο όρο επισημειώσεις ημερησίως.

Θέματα   Πολιτικής   Προστασίας

Έχουμε την αρμοδιότητα παρακολούθησης της ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, της υποστήριξης και εποπτείας των Περιφερειών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ποιοι είμαστε
Οι άνθρωποί μας

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux