Τι προσφέρουμε στους πολίτες

Εφαρμόζουμε    Παρακολουθούμε       Ελέγχουμε

Η μετεξέλιξη των κεντρικών υπηρεσιών σε επιτελικές-σχεδιαστικές μονάδες στρατηγικού χαρακτήρα οδηγεί στην ενίσχυση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως καθ΄ ύλην αρμοδίων για τις εκτελεστικού/επιχειρησιακού και ελεγκτικού χαρακτήρα δημόσιες πολιτικές. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις λόγω της συνταγματικής  αποστολής τους, αλλά και λόγω της χωροταξικής τους κατανομής,  είναι κοντά στον πολίτη και μπορούν αποτελεσματικότερα να εφαρμόζουν, να παρακολουθούν και να ελέγχουν την εκτελεστότητα των αποφάσεων του κράτους.

Θέματα    Μετανάστευσης

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Μετανάστευση, όπως διαμορφώνεται από τους οικείους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ε.Ε. και από τα συμβατικά κείμενα της εφαρμογής της Συμφωνίας  Σένγκεν,  με τις τέσσερις Διευθύνσεις μας  Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, διαχειριζόμαστε  τα ζητήματα νόμιμης εισόδου και νόμιμης διαμονής και εργασίας για το 40% των πολιτών τρίτων χωρών, που διαβιούν νόμιμα στη χώρα. Ιδίως με την εφαρμογή του  Κανονισμού  380/2008 καθιερώνεται  η έκδοση αδειών διαμονής με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας που θα περιλαμβάνει βιομετρικά δεδομένα. Συνεπώς,  ως εκτελεστικός και ελεγκτικός κρατικός φορέας εφαρμόζουμε την επιτελική-σχεδιαστική πολιτική της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, δηλαδή εφαρμόζουμε τη σχετική νομοθεσία νόμιμης εισόδου,  χορήγησης, ανανέωσης, απόρριψης, ανάκλησης αδειών διαμονής, παρακολουθούμε και ελέγχουμε όλα τα σχετικά θέματα.

Θέματα      Κοινωφελών      Περιουσιών

Το Δημόσιο έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την πιστή και επακριβή εκτέλεση της βούλησης των διαθετών και δωρητών. Στο πλαίσιο αυτό ασκούμε αρμοδιότητες εκκαθάρισης και εποπτείας επί των διαδικασιών διοίκησης και διαχείρισης των κοινωφελών περιουσιών αρμοδιότητάς μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, του άρθρου 2, του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α’/10-09-2013). Ως «κοινωφελής περιουσία» νοείται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται με κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά υπέρ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή για κοινωφελή σκοπό. Ο όρος κοινωφελής αναφέρεται σε κάθε εθνικό, θρησκευτικό, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό και γενικά επωφελή για την κοινωνία, εν όλω ή εν μέρει, σκοπό.

Επίσης ασκούμε αρμοδιότητες εκκαθάρισης και εποπτείας των σχολαζουσών κληρονομιών αρμοδιότητάς μας, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη. Ως «σχολάζουσα κληρονομιά» νοείται η κληρονομία της οποίας ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή δεν έχει ακόμα βρεθεί ή δεν είναι βέβαιο ότι την έχει αποδεχθεί.

Θέματα    Νομιμότητας

των    Πράξεων    της    Αυτοδιοίκησης

Η άσκηση κρατικής εποπτείας που προβλέπεται από το Σύνταγμά μας και από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης επιβάλλουν τη λειτουργία ενός «θωρακισμένου μηχανισμού» ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης  που θα σέβεται  την αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης, αλλά και τα δικαιώματα των πολιτών. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας ως το ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την Αυτοδιοίκηση ασκούν τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ.

Ελέγχουμε τη νομιμότητα των προϋπολογισμών των Δήμων και της Περιφέρειας Αττικής, της περιουσίας (αγορές, μισθώσεις, δάνεια), των έργων, μελετών και διαγωνισμών, των προγραμματικών συμβάσεων και επιχειρησιακών προγραμμάτων, των προσλήψεων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και εποχικού προσωπικού, των υπηρεσιακών μεταβολών και μετατάξεων του προσωπικού, των αποφάσεων συλλογικών και μονομελών οργάνων κατόπιν ειδικής διοικητικής προσφυγής.

Θέματα Τεχνικού Ελέγχου και Υδάτινων Πόρων

Μεριμνούμε για την ορθολογική διαχείριση του κρατικού πλούτου των φυσικών πόρων. Ειδικότερα, ελέγχουμε τη λειτουργία λατομείων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος με τη λήξη της εκμετάλλευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προωθούμε πολιτικές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τον έγκαιρο έλεγχο των προβλεπομένων για τη χορήγηση- ανανέωση της σχετικής άδειας. Φροντίζουμε για τη βέλτιστη διαχείριση και την αποτελεσματική προστασία των υδάτινων πόρων με παράλληλη ευαισθητοποίηση και ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών φορέων.

Θέματα      Περιβάλλοντος     και     Χωρικού       Σχεδιασμού

Φροντίζουμε για την ορθή εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Ειδικότερα,  έχουμε την αρμοδιότητα ενεργειών για την εκτέλεση κατεδαφίσεων τελεσίδικων αυθαιρέτων κατασκευών μετά από σύνταξη έκθεσης αυτοψίας / απόφασης κατεδάφισης / πρωτοκόλλου κατεδάφισης από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. / Διεύθυνση Δασών / Κτηματική Υπηρεσία αντίστοιχα.  Επιμελούμαστε την έγκαιρη εξέταση θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού  (πολεοδομικές μελέτες και πράξεις εφαρμογής για επιχειρηματικά πάρκα, έκδοση διαπιστωτικής πράξης για οριστική άρση απαλλοτρίωσης, καθορισμό όρων δόμησης για αθλητικές εγκαταστάσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές, καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης σε αποκεκλεισμένα οικόπεδα εντός σχεδίου, κύρωση  κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς προ 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων) και αιτημάτων παρεκκλίσεων από τις πολεοδομικές διατάξεις σε εκτός σχεδίου περιοχές.  Μεσολαβούμε για την επίλυση αμφισβήτησης επί θεμάτων της πολεοδομικής νομοθεσίας, μετά την διαβίβαση ερωτημάτων από αρμόδια Υ.ΔΟΜ.   Προβαίνουμε σε καθορισμό οριογραμμών  ρεμάτων και εξετάζουμε ενστάσεις πολιτών κατά αναθεωρητικών εκθέσεων επικινδύνων οικοδομών των Υ.ΔΟΜ.

Ελέγχουμε την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, ελέγχουμε αιτήματα για χορήγηση άδειας αποκατάστασης ΧΑΔΑ, συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων  αποβλήτων και ενεργούμε για την αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα. Επίσης, εξετάζουμε αιτήματα έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων κατηγορίας Α2.  Τέλος προβαίνουμε σε καταγραφή, επιβολή κυρώσεων (προστίμων) και καθαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

Θέματα Αγροτικών    Υποθέσεων

 Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι αρμόδια σχετικά με τη διαχείριση θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Οι κύριες αρμοδιότητές της είναι η διεκπεραίωση θεμάτων (α) παρακολούθησης και προστασίας ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (β) παραχώρησης χρήσης θαλάσσιας και λιµναίας υδάτινης έκτασης για εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ηµιεντατικής μορφής και διαδικασίας χορήγησης έγκρισης ίδρυσης σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας ίδιας μορφής, καθώς και χορήγησης άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς και (γ) παρακολούθησης στο πλαίσιο Προγραμμάτων Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου (2007-2013 και 2014-2020).

Σφραγίδα   της   Χάγης

Ελέγχουμε τα έγγραφα και επιδίδουμε την σφραγίδα της Χάγης σε 350 κατά μέσο όρο επισημειώσεις ημερησίως.

Θέματα   Πολιτικής   Προστασίας

Έχουμε την αρμοδιότητα παρακολούθησης της ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, της υποστήριξης και εποπτείας των Περιφερειών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Ποιοι είμαστε
Οι άνθρωποί μας

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux