Λοιπές Νομικές Διατάξεις

Εκτός από τους δύο παραπάνω ‘βασικούς’ νόμους (Ν.3852/2010, Π.Δ. 135/2010), το νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει ακόμα μία σειρά άλλων διατάξεων που διευκρινίζουν, ορίζουν ή τροποποιούν επιμέρους θέματα που άπτονται είτε της οργάνωσης είτε της λειτουργίας των Περιφερειών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΦΕΚ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ – ΘΕΜΑ

Π.Δ. 1213/1981

ΦΕΚ Α’ 300/14-10-1981

Περί αναδιοργανώσεως των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας

Δασικές Υπηρεσίες (Διευθύνσεις Δασών, Δασαρχεία, Δασοφυλακεία)

Ν. 1622/1986

ΦΕΚ Α’ 93/14-7-1986

Τοπική αυτοδιοίκηση – περιφερειακή ανάπτυξη και δημοκρατικός προγραμματισμός

Οργάνωση και λειτουργία της Περιφέρειας

Ν. 1845/1989

ΦΕΚ Α’ 102/26-4-1989

Αγροτική Έρευνα και Τεχνολογία-Δασοπροστασία κλπ διατάξεις

Γεωργία και Δασοπροστασία

Π.Δ. 242/1993

ΦΕΚ Α’ 107/1993

Σύσταση Δασικού Σώματος (ΔΑ.ΣΩ.)

Δασικό Σώμα

Ν. 2503/1997

ΦΕΚ Α΄ 107/30-5-1997

Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

Οργάνωση και λειτουργία της Περιφέρειας

Ν. 2508/1997

ΦΕΚ Α΄ 124/13-6-1997

Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη πόλεων και οικισμών κ.ά.

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Ν. 2519/1997

ΦΕΚ Α’ 165/21-8-1997

Εκσυγχρονισμός ΕΣΥ – Υγειονομικές υπηρεσίες – Φάρμακα

Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

Ν. 2545/1997

ΦΕΚ Α’254/15-12-1997

Βιομηχανικές – Επιχειρηματικές Περιοχές & άλλες διατάξεις

Πολεοδόμηση και οργάνωση των Β.Ε.Π.Ε

Ν. 2601/1998

ΦΕΚ Α’81 15-4-1998

Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων, Ανατοκισμός, φορολογία κλπ

Αρμοδιότητες και διαδικασίες εφαρμογής των ενισχύσεων

Ν. 2637/1998

ΦΕΚ Α’ 200/27-8-1998

Υπ. Γεωργίας: σύσταση Οργανισμών, κλπ – δάση κ.α. διατάξεις

Γεωργία και Δάση

Ν. 2646/1998

ΦΕΚ Α’ 236/20-10-1998

Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας (Άτομα ειδικών αναγκών κλπ)

Υγεία και Πρόνοια

Ν. 2647/1998

ΦΕΚ Α’ 237/22-10-1998

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Περιφέρειες

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από Υπουργεία

Ν. 2664/1998

ΦΕΚ Α’ 275/3-12-1998

Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις

Δάση

Ν. 2672/1998

ΦΕΚ Α’ 290/28-12-1998

Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

Σύσταση επιτροπής στο ΥΠΕΣΔΔΑ για τη μελέτη και ανάλυση των αρμοδιοτήτων της κεντρικής και περιφερειακής κρατικής διοίκησης και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Π.Δ. 131/1998

ΦΕΚ Α’ 105/19-5-1998

Όργανα που γνωμοδοτούν επί θεμάτων δημοσίων έργων Περιφερειών

Δημόσια έργα

Π.Δ. 210/1998

ΦΕΚ Α’ 169/15-7-1998

Τρόπος διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας για κάρτα αναπηρίας

Υγεία

Π.Δ. 267/1998

ΦΕΚ Α’195/21-8-1998

Αυθαίρετα: Χαρακτηρισμός – κατεδάφιση – πρόστιμα.

Αυθαίρετα

Ν. 2683/1999

ΦΕΚ Α’ 19/9-2-1999

Κώδικας δημοσίων υπαλλήλων – υπαλλήλων ΝΠΔΔ και λοιπές διατάξεις

Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές

Ν. 2690/1999

ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999

Κώδικας διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις

Χάρτες Υποχρεώσεων προς τους πολίτες

Ν. 2702/1999

ΦΕΚ Α’70/7-4-1999

Λατομεία, Μισθολογικά, ΔΕΗ, συντάξεις ΝΑΤ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σχετικών με τις Μικρές-Μεσαίες Επιχειρήσεις

Ν. 2716/1999

ΦΕΚ Α’ 96/17-5-1999

Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας & άλλες διατάξεις

Υγεία

Ν. 2732/1999

ΦΕΚ Α’154/30-7-1999

Διεπαγγελματικές Οργανώσεις – θέματα Υπ. Γεωργίας

Γεωργία

Ν. 2790/2000

ΦΕΚ Α’24/16-2-2000

Αποκατάσταση παλιννοστούντων ομογενών ΕΣΣΔ κλπ.

Παλιννοστούντες – Ομογενείς

Ν. 2817/2000

ΦΕΚ Α’78/14-03-2000

Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών κλπ

Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ν. 2831/2000

ΦΕΚ Α’140/13-6-2000

Τροποποίηση Ν.1577/85 (ΓΟΚ) & άλλες πολεοδομικές διατάξεις

Πολεοδομία

Ν. 2839/2000

ΦΕΚ Α’196/12-9-2000

Ρυθμίσεις Υπ. Εσωτερικών και άλλες διατάξεις

Θέματα ισότητας

Ν. 2873/2000

ΦΕΚ Α’ 285/28-12-2000

Φορολογικά (κατάργηση ΕΦΤΕ, χαρτοσήμου) κλπ διατάξεις

Θέματα Εθνικών Κληροδοτημάτων

Ν. 2874/2000

ΦΕΚ Α’286/29-12-2000

Προώθηση απασχόλησης και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων απασχόλησης

Π.Δ. 9/2000

ΦΕΚ Α’10/20-1-2000

Ίδρυση Αυτοτελούς Γραφείου Περιφέρειας Ανάπτυξης Δωδεκανήσου

Π.Δ. 9/2000

Π.Δ. 10/2000

ΦΕΚ Α’10/20-1-2000

Ίδρυση Τμήματος Περιβάλλοντος Χωροταξίας Δωδεκανήσου

Περιβάλλον/ Χωροταξία

Π.Δ. 187/2000

ΦΕΚ Α’176/31-7-2000

Διάρθρωση, αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών

Δάση

Ν. 2880/2001

ΦΕΚ Α’ 9/30-01-2001

Εξυγίανση Δημόσιας Διοίκησης “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” (κλπ διατάξεις)

Πρόγραμμα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”

Ν. 2889/2001

ΦΕΚ Α’ 37/2-3-2001

Εθνικό Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις

Υγεία

Ν. 2910/2001

ΦΕΚ Α’ 91/2-5-2001

Αλλοδαποί: Είσοδος, παραμονή, Ελληνική Ιθαγένεια κλπ διατάξεις

Αλλοδαποί

Ν. 2946/2001

ΦΕΚ Α’224/8-10-2001

Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων

Υπαίθρια Διαφήμιση

Ν. 2963/2001

ΦΕΚ Α’ 268/23-11-2001

Οργάνωση μεταφορών με λεωφορεία, τεχν. έλεγχος, ασφάλεια κλπ.

Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, ΚΤΕΛ

Ν. 2971/2001

ΦΕΚ Α’ 285/19-12-2001

Αιγιαλός, παραλία, επιταγή (άρθρο 35) κλπ.

Θέματα αιγιαλού, παραλίας, ζώνης λιμένα

Π.Δ. 313/2001

ΦΕΚ Α’211/25-9-2001

Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης

Τουρισμός

Ν. 3010/2002

ΦΕΚ Α’ 91/25-4-2002

Εναρμόνιση Ν.1650/86 (προστασία περιβάλλοντος), υδατορέματα κλπ

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, υδατορέματα

Ν. 3013/2002

ΦΕΚ Α’ 102/101-05-2002

Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις.

Πολιτική προστασία, Αλλοδαποί (τροποποίηση διατάξεων του Ν. 2910/2001)

Ν. 3023/2002

ΦΕΚ Α΄ 146/25-6-2002

Χρηματοδότηση κομμάτων-βουλευτών: Έσοδα, δαπάνες, έλεγχος

Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών Παραβάσεων

Ν. 3044/2002

ΦΕΚ Α΄197/27-8-2002

Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητος ΥΠΕΧΩΔΕ

Πολεοδομικός σχεδιασμός

Ν. 3057/2002

ΦΕΚ Α΄ 239/10-10-2002

Αθλητισμός, αναπαραγωγή έργων, Κινηματογράφος, απαλλοτριώσεις για Ολυμπιακά Έργα, υπαίθριες διαφημίσεις κλπ.

Άδεια λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και τελέσεως αγώνων

Ν. 3074/2002

ΦΕΚ Α΄296/4-12-2002

Γεν. Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών, Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης, Αλλοδαποί

Θέματα εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια

Π.Δ. 60/2002

ΦΕΚ Α’/52/19-03-2002

Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αλλοδαποί

Π.Δ. 61/2002

ΦΕΚ Α’/52/19-03-2002

Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

Αλλοδαποί

Π.Δ. 62/2002

ΦΕΚ Α’/52/19-03-2002

Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Αλλοδαποί

Π.Δ. 63/2002

ΦΕΚ Α’/52/19-03-2002

Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Κρήτης

Αλλοδαποί

Π.Δ. 64/2002

ΦΕΚ Α’/52/19-03-2002

Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αλλοδαποί

Π.Δ. 65/2002

ΦΕΚ Α’/52/19-03-2002

Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Αλλοδαποί

Π.Δ. 66/2002

ΦΕΚ Α’/52/19-03-2002

Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Ηπείρου

Αλλοδαποί

Π.Δ. 67/2002

ΦΕΚ Α’53/19-03-2002

Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Αττικής

Αλλοδαποί

Π.Δ. 68/2002

ΦΕΚ Α’53/19-03-2002

Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Αλλοδαποί

Π.Δ. 69/2002

ΦΕΚ Α’53/19-03-2002

Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Αλλοδαποί

Π.Δ. 70/2002

ΦΕΚ Α’53/19-03-2002

Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αλλοδαποί

Π.Δ. 71/2002

ΦΕΚ Α’53/19-03-2002

Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Αλλοδαποί

Π.Δ. 72/2002

ΦΕΚ Α’53/19-03-2002

Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αλλοδαποί

Ν. 3106/2003

ΦΕΚ Α΄ 30/10-2-2003

Αναδιοργάνωση Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Πε.Σ.Υ.Π., Υπαγωγή ΚΕΦΟ στους ΟΤΑ, ΕΚΑΚΒ, ΠΙΚΠΑ) κλπ.

Υγεία και Πρόνοια

Ν. 3172/2003

ΦΕΚ Α΄197/6-8-2003

Οργάνωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις.

Περιφερειακό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, Προγράμματα Δημόσιας Υγείας

Εγκύκλιος

Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών “Οδηγίες για την κατάρτιση του ΠΔΕ 2002”

Δημόσιες Επενδύσεις

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux