Εισαγωγή

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί μία ενιαία μονάδα για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους και ασκεί γενική αποφασιστική αρμοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Συντάγματος.

Με βάση το άρθρο 6 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) συνιστώνται οι εξής Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:

  1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Αττικής με έδρα την Αθήνα.
  2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα.
  3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα.
  4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έδρα την Πάτρα.
  5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά.
  6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
  7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση προΐσταται Γενικός Γραμματέας. Για τα θέματα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση και τα καθήκοντά του εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’).

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ασκεί τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονταν στον ιδρυτικό τους Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέρχονται με το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 στις Περιφέρειες. Επιπλέον, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση απονέμεται η άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 280 του Ν. 3852/2010.

Ο οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες καθώς επίσης ο καθορισμός του προσωπικού και οι μεταβατικές και τελικές διατάξεις περιγράφονται λεπτομερώς στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 135/2010.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux