Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / Όροι Χρήσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αντικείμενο Ενημερωτικού Σημειώματος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (εφεξής «ΑΔΑ») η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κατεχάκη 56, Αθήνα Τ.Κ. 115 25, τηλ. 21 3203 5730, με την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, μόνον εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, του ν.4624/2019 και του ν.3471/2006 όπως ισχύουν.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

 • «Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • «Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.
 • «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 • «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνοι ή από κοινού με άλλους, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής, [ο ΠΕΛΑΤΗΣ] ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας.
 • «Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
 • «Υποκείμενο των Δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας, π.χ. οι εκπαιδευόμενοι, οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι του Δήμου κ.λπ.
 • «Υφιστάμενη Νομοθεσία»: Η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο ν. 4624/2019, ο ν.3671/2006, η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΔΕΕ») καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΕΣΠΔ») και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).
 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται η ΑΔΑ κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών
Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Σκοπός Νομική Βάση Χρόνος Τήρησης Αποδέκτες
Δεδομένα επικοινωνίας Επικοινωνία με την ΑΔΑ Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’ ΓΚΠΔ – Η επικοινωνία της ΑΔΑ με τους πολίτες Μέχρι το πέρας των περιόδων παραγραφής Εκτελούντες την επεξεργασία
Οτιδήποτε περιλαμβάνεται στην επικοινωνία
 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται η ΑΔΑ κατά την ταυτοποίηση του πολίτη
Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Σκοπός Νομική Βάση Χρόνος Τήρησης Αποδέκτες
Δεδομένα ταυτοποίησης Η βεβαίωση της ταυτότητας του πολίτη Άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ’ ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το ν.4727/2020, όπως ισχύει Ένα έτος Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δεν διενεργούνται επεξεργασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Ειδικότερα, για μία αναφορά, προσφυγή ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα  το οποίο υποβάλλεται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από έναν πολίτη προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής απαιτείται:

 • είτε η αναφορά, προσφυγή ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα να είναι ως επισυναπτόμενο στο email έγγραφο το οποίο να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντος/της αιτούσας το οποίο (γνήσιο υπογραφής) θα έχει γίνει μέσω ΚΕΠ και θα έχει σαρωθεί (scanned) ή έστω φωτογραφηθεί ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ, νόμος 4704/2020),
 • είτε η αναφορά, προσφυγή ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα να είναι ως επισυναπτόμενο στο email έγγραφο, το οποίο να είναι υπογεγραμμένο με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή υπογραφή) εφόσον ο αιτών/η αιτούσα είναι κάτοχος,
 • είτε στην αναφορά, προσφυγή ή σε οποιοδήποτε άλλο αίτημα να είναι ως επισυναπτόμενο στο email έγγραφο και να φαίνεται διακριτά η φυσική υπογραφή και αυτή να έχει σαρωθεί (scanned) ή έστω φωτογραφηθεί και να επισυνάψει επίσης το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το δίπλωμα οδήγησης το οποίο με τη σειρά του μπορεί να αυθεντικοποιηθεί μέσω της σάρωσης του κωδικού QR με τη χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (βλ. και το ν. 4954/2022 και ειδικότερα το άρθρο 80 αλλά και την ΚΥΑ 4082/26.07.2022) ή έχει απλώς σαρωθεί (scanned) ή έστω φωτογραφηθεί,
 • είτε να προσκομίσει στο πρωτόκολλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής την αναφορά, προσφυγή ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα, το οποίο να φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του αιτούντα και έχει όμοιο περιεχόμενο με αυτό το οποίο παρέλαβε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) η Υπηρεσία (παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999).

Δικαιώματα  των Υποκειμένων των δεδομένων

Η ΑΔΑ μεριμνά ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των υποκειμένων, για την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία.

Ειδικότερα, κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Πρόσβαση

Διόρθωση

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Διαγραφής

Περιορισμού

Επιπροσθέτως, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την ΑΔΑ.

Σε  περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η ΑΔΑ θα ανταποκριθεί άμεσα [σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος], ενημερώνοντάς σας  γραπτώς για την πρόοδο ικανοποίησης του.

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.

Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Για την άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων την ΑΔΑ στο e-mail: dpo@attica.gr.

ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. H διαδικτυακή πύλη https://www.apdattikis.gov.gr αποτελεί ιδιοκτησία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Το περιεχόμενό της αποτελεί παραγωγή και ιδιοκτησία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εκτός από τις περιπτώσεις όπου επισημαίνεται ρητώς η όποια άλλη προέλευση του περιεχομένου.

2. Η πλοήγηση στη διαδικτυακή πύλη και η χρήση του περιεχομένου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των όρων χρήσης που περιλαμβάνονται σε αυτό το κείμενο.

3. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (στο εξής διαδικτυακή πύλη) οφείλει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο.

4. Ο επισκέπτης της διαδικτυακής πύλης οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις πράξεων οι οποίες υπονομεύουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την ορθή λειτουργία και διαθεσιμότητα της διαδικτυακής πύλης.

5. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης διατίθεται ελεύθερα προς το κοινό. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η ανάγνωση του περιεχομένου όπως αυτό γίνεται διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής πύλης και για όσο χρονικό διάστημα το περιεχόμενο αυτό γίνεται διαθέσιμο. Επιτρέπεται, επίσης, η αναδημοσίευση τμημάτων του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο αυτό δεν θα αλλοιώνεται κατά κανένα τρόπο και με ρητή αναφορά ότι πρόκειται για αναδημοσίευση από τη διαδικτυακή πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας δημοσίευσης, καθώς και σχετικού συνδέσμου προς τη διαδικτυακή πύλη όπου αυτό είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Περιεχόμενο το οποίο έχει προσδιοριστεί ρητά ως ιδιοκτησία τρίτων και δεν ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν καλύπτεται από την παρούσα άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του περιεχομένου αυτού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.

6. Η διαδικτυακή πύλη ενδεχομένως να περιλαμβάνει ειδικότερο περιεχόμενο το οποίο να διέπεται από διαφορετικούς όρους χρήσης από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Στην περίπτωση αυτή, οι όροι χρήσης του επιμέρους περιεχομένου υπερισχύουν των όρων χρήσης του παρόντος κειμένου.

7. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης να είναι πλήρες, ακριβές, αληθές, επικαιροποιημένο και σε υψηλή διαθεσιμότητα. Παρόλα αυτά, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που μπορεί να υπάρχουν στο αναρτημένο περιεχόμενο ή για σφάλματα χειρισμού κατά τη διαδικασία της ανάρτησης ή για τυχόν προβλήματα δικτυακής φύσης, τα οποία εμποδίζουν την πρόσβαση προς τη διαδικτυακή πύλη.

8. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης να είναι ασφαλές προς χρήση από τους επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης από κακόβουλο λογισμικό. Παρόλα αυτά, καμία εγγύηση δεν παρέχεται για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στις συσκευές των χρηστών από τη χρήση της διαδικτυακής πύλης.

9. Η διαδικτυακή πύλη περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών της διαδικτυακής πύλης. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων τρίτων και οι παραπομπές αυτές δεν αποτελούν υιοθέτηση απόψεων και πράξεων που αυτοί εκφράζουν ή αποδοχής του περιεχομένου τους.

10. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωνυμία των χρηστών της διαδικτυακής πύλης. Για το σκοπό αυτό, δε γίνεται καμία καταγραφή των στοιχείων σύνδεσης των απλών χρηστών με χρήση cookies ή άλλων μηχανισμών. Τα cookies τα οποία χρησιμοποιούνται από τη διαδικτυακή πύλη αφορούν μόνο την τρέχουσα συνεδρία των χρηστών και έχουν ως στόχο την υποβοήθηση και αξιοποίηση των συστημάτων διαμοιρασμού φόρτου εργασίας και υψηλής διαθεσιμότητας. Η καταγραφή των στοιχείων πρόσβασης, όπως η IP διεύθυνση, γίνεται με τρόπο ανώνυμο και μόνο για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων χρήσης της διαδικτυακής πύλης, μέσω του συστήματος Google Analytics. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης του συστήματος Google Analytics από το χρήστη. Τα υπόλοιπα στοιχεία πρόσβασης τα οποία τυπικά καταγράφονται στα log files των εξυπηρετών ιστοσελίδων διέπονται από κανόνες προστασίας, αξιοποίησης και καταστροφής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για την πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη πιστοποιημένων χρηστών εφαρμόζονται διαφορετικές πολιτικές διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, οι οποίες γνωστοποιούνται στους χρήστες και πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

11. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της διαδικτυακής πύλης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

12. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της διαδικτυακής πύλης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του επισκέπτη της διαδικτυακής πύλης, των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Ο όροι χρήσης στο παρόν κείμενο τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης, καθώς και τους όρους χρήσης αυτής, οποτεδήποτε κρίνει κάτι τέτοιο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω της ίδιας της διαδικτυακής πύλης.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux