«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2021», εκτιμώμενης αξίας 59.979,40 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Δείτε τη Διακήρυξη

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης

Δείτε το Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών

Δείτε την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δείτε τη Γενική-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ-Γ.Σ.Υ)

Δείτε το Τεύχος Προϋπολογισμού

Δείτε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δείτε το Τιμολόγιο Εργασιών

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) σε μορφή .pdf ή σε μορφή .xml

Δείτε τη Μελέτη του Έργου

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux