«Προκαταρκτική αναγνωριστική μελέτη ορεινών υδρονομικών έργων και έργων δασοτεχνικής διευθέτησης χειμάρρων στην ευρύτερη περιοχή του Μακρύ όρους, του όρους Κιθαιρώνα, του όρους Πάστρα και εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής Βιλίων, Οινόης του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας», εκτιμώμενης αξίας 55.118,23 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Δείτε την Διακήρυξη

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε το Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής

Δείτε το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Δείτε τη Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δείτε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) σε μορφή .pdf ή σε μορφή .xml

Δείτε το Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη (Χάρτη) με την υπό μελέτη έκταση

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux