Παροχή οδηγιών για την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών

Με τις ρυθμίσεις του ν.4337/2015 (Α’ 129/17-10-2015) τροποποιήθηκαν άρθρα του ν.4270/2014 (Α’ 129/17-10-2015) “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ0 – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις”, που αφορούν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η μεταρρύθμιση που εισάγεται με τις διατάξεις αυτές συνίσταται σε σημαντική αναδιοργάνωση του δημοσιονομικού συστήματος, η οποία ορίζει ότι από 01/01/2017 αναλαμβάνονται αποκλειστικές αρμοδιότητες και ευθύνες από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των φορέων μέσω της μεταφοράς σε αυτές των αρμοδιοτήτων των Υ.Δ.Ε.

Με το άρθρο 92 του ν.4446/2016 (Α’ 240/22-12-2016) τροποποιήθηκε το Π.Δ. 135/2010 “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής” (Α’ 228), προκειμένου η Οικονομική Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην άσκηση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων.

Στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 24 και 69Γ του ν.4270/2014, από το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού (παρ. 1γ του άρθρου 92 του ν.4446/2016) και προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και κωλύματα κατά τη διαδικασία ελέγχου, σας παραθέτουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών:

Για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, όπως εν γένει καθορίσθηκαν με την απόφαση του Υπουργού οικονομικών αριθμ. 2024709/601/0026/1998 (ΦΕΚ 431 Β/7-5-1998):

B1. Χωρίς διαγωνισμό μέχρι το οριζόμενο από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις ποσό (ν.4412/2016, Άρθρο 118):

 1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση – απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), σε δύο αντίγραφα.
 • Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται για συμβάσεις είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του Π.Δ.80/2016 (άρθρο 12 του Π.Δ.80/2016)
 1. Πρώτη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση (Ν.4412/2016,άρθρο 120,παρ.3) μαζί με τα έγγραφα της σύμβασης.
 2. Τα δικαιολογητικά της διαπραγμάτευσης.
 3. Απόφαση ανάθεσης (Ν.4412/2016,άρθρο 120,παρ.3) αναρτημένη στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 66 του ν.4412/2016)
 4. Δικαιολογητικά απόδειξης της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74.
 5. Συμφωνητικό (Σύμβαση) – Αποδεικτικό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.
 6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν.4412/2016, αποδεικτικά ανάρτησης στη Διαύγεια όλων των πράξεων που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 7. Εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) αποδεικτικά ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.
 8. Τιμολόγιο πώλησης και δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
 9. Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών:
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
  • Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.
  • Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (Ν.4412/2016,άρθρο 200,παρ.4).
 10. Για συμβάσεις παροχής Υπηρεσιών:
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
  • Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 Ν.4412/2016 (Ν.4412/2016,άρθρο 200,παρ.5).
 11. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ], τις κρατήσεις και το πληρωτέο ποσό.
 12. Προκειμένου για προμήθεια πάγιων υλικών (ΚΑΕ 1700), απαιτείται αντίγραφο/βεβαίωση της καταχώρισης στο Βιβλίο/Μητρώο Παγίων της Υπηρεσίας.

Σημείωση:

Για συμβάσεις καθαριότητας και φύλαξης θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και απαιτούνται επιπλέον:

 • Βεβαίωση της Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων.
 • Αντίγραφο της άδειας του άρθρου 2 του Ν.2518/1997 ή άλλης σχετικής διάταξης προκειμένου να αποδεικνύεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.

Β2. Με συνοπτικό Διαγωνισμό

 1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση – απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), σε δύο αντίγραφα.
 • Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών και παροχή υπηρεσιών, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο.
 1. Απλοποιημένη προκήρυξη και τα έγγραφα της σύμβασης εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο δημοσιευμένη στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο Διαύγεια.
 2. Αντίγραφο της απόφασης για τη σύσταση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και ενστάσεων.
 3. Πρωτότυπες προσφορές μαζί με τα συνοδευτικά τους, όπως προβλέπεται στην απλοποιημένη προκήρυξη ή τα έγγραφα της σύμβασης (Άρθρα 92,93,95 Ν 4412/2016).
 4. ΤΕΥΔ.
 5. Πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών.
 6. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί εγκρίσεως του πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικό κοινοποίησης του στους συμμετέχοντες (Άρθρο 100 Ν.4412/2016).
 7. Τυχόν ενστάσεις.
 8. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των ενστάσεων.
 9. Πρόσκληση στον («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77 (Ν.4412/2016,άρθρο 103).
 10. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης η προσκόμισή τους μετά την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 11. Πρακτικό αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 12. Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί επικύρωσης πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 13. Τυχόν ενστάσεις.
 14. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των ενστάσεων.
 15. Απόφαση κατακύρωσης (Ν.4412/2016,άρθρο 105).
 16. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π., επί αποδείξει.
 17. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
 18. Συμφωνητικό (Σύμβαση) – Αποδεικτικό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.
 19. Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
 20. Τιμολόγιο πώλησης και δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
 21. Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών:
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
  • Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 20825 του Ν. 4412/2016 .
  • Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. (Ν.4412/2016,άρθρο 200,παρ.4)
 22. Για συμβάσεις παροχής Υπηρεσιών:
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
  • Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 21926 Ν.4412/2016. (Ν.4412/2016,άρθρο 200,παρ.5)
 23. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ], τις κρατήσεις και το πληρωτέο ποσό.
 24. Προκειμένου για προμήθεια πάγιων υλικών (ΚΑΕ 1700), απαιτείται αντίγραφο/βεβαίωση της καταχώρισης στο Βιβλίο/Μητρώο Παγίων της Υπηρεσίας.

Σημείωση:

Για συμβάσεις καθαριότητας και φύλαξης θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και απαιτούνται επιπλέον:

 • Βεβαίωση της Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων.
 • Αντίγραφο της άδειας του άρθρου 2 του Ν.2518/1997 ή άλλης σχετικής διάταξης προκειμένου να αποδεικνύεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.

B3. Ανοικτή διαδικασία

 1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση – απόφαση ανάληψης υποχρέωσης), σε δύο αντίγραφα.
  • Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα.
 2. Διακήρυξη.
 3. Προκήρυξη (περίληψη Διακήρυξης) εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο δημοσιευμένη στο ΦΕΚ.
 4. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν.4412/2016, αποδεικτικά ανάρτησης στη Διαύγεια.
 5. Αποδεικτικό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.
 6. Αντίγραφο του εγγράφου αποστολής της περίληψης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ε.Κ., όταν απαιτείται.
 7. Δημοσίευση σε δυο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (μέχρι 31/12/2017), όπως αυτές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αναρτώνται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
 8. Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, επαρκώς αιτιολογημένες, με τις οποίες εγκρίθηκαν τυχόν παρεκκλίσεις, συντμήσεις ή παρατάσεις προθεσμιών για την πραγματοποίηση της προμήθειας ή την εκτέλεση εργασιών.
 9. Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού-ενστάσεων.
 10. Πρωτότυπες προσφορές μαζί με τα συνοδευτικά τους, όπως προβλέπεται στην προκήρυξη ή τα έγγραφα της σύμβασης (Άρθρα 92,93,95 Ν 4412/2016).
 11. Εγγύηση συμμετοχής.
 12. Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών.
 13. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί εγκρίσεως του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου και αποδεικτικό κοινοποίησης της στους συμμετέχοντες (Άρθρο 100 Ν.4412/2016).
 14. Τυχόν προσφυγές.
 15. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των προσφυγών.
 16. Πρόσκληση στον («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. ( Ν.4412/2016,άρθρο 103).
 17. Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης η προσκόμισή τους μετά την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 18. Πρακτικό αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 19. Απόφαση αρμοδίου οργάνου περί επικύρωσης πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών.
 20. Τυχόν προσφυγές.
 21. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου επί των προσφυγών.
 22. Απόφαση κατακύρωσης (Ν.4412/2016, άρθρο 105).
 23. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
 24. Συμφωνητικό (Σύμβαση) – Αποδεικτικό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.
 25. Εγγύηση καλής εκτέλεσης.
 26. Τιμολόγιο πώλησης και δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.
 27. Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών:
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
  • Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 20825 του Ν. 4412/2016.
  • Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (Ν.4412/2016,άρθρο 200,παρ.4).
 28. Για συμβάσεις παροχής Υπηρεσιών:
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
  • Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 21926 Ν.4412/2016. (Ν.4412/2016,άρθρο 200,παρ.5).
 29. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ], τις κρατήσεις και το πληρωτέο ποσό.
 30. Προκειμένου για προμήθεια πάγιων υλικών (ΚΑΕ 1700), απαιτείται αντίγραφο/βεβαίωση της καταχώρισης στο Βιβλίο/Μητρώο Παγίων της Υπηρεσίας.

Σημείωση:

Για συμβάσεις καθαριότητας και φύλαξης θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και απαιτούνται επιπλέον:

 • Βεβαίωση της Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων.
 • Αντίγραφο της άδειας του άρθρου 2 του Ν.2518/1997 ή άλλης σχετικής διάταξης προκειμένου να αποδεικνύεται η νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης.

Κατά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις κάτωθι κατηγορίες δαπανών, επιπλέον των ανωτέρω:

Γενικές παρατηρήσεις:

 1. Το παραστατικό πληρωμής (τιμολόγιο) πρέπει αμμελητί να πρωτοκολλείται μόλις εισέρχεται στην Υπηρεσία και να εκτυπώνεται βεβαίωση πρωτοκόλλησης, η οποία θα επισυνάπτεται στο παραστατικό.
 2. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα και χωρίς αλλοιώσεις και διαβιβάζονται στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης με έγγραφο, στο οποίο αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου και το email, ο iban, ο αριθμός της πράξης ανάληψης υποχρέωσης, ο ειδικός φορέας και ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (Κ.Α.Ε.), το ποσό για το οποίο ζητείται η έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος (ΧΕ) και πλήρης κατάλογος με τα συνημμένα δικαιολογητικά, καθώς και η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου από την Υπηρεσία, που αποτελεί κατά βάση την αφετηρία της προθεσμίας πληρωμής του πιστωτή.
 3. Για προστασία από λανθασμένη καταχώριση του IBAN απαιτείται αποδεικτικό:
 • είτε φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ταμιευτηρίου,
 • είτε βεβαίωση από την Τράπεζα με σφραγίδα και υπογραφή, όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.
 • έγγραφο στο οποίο ο IBAN είναι πληκτρολογημένος από τον δικαιούχο δε γίνεται αποδεκτό.
 1. Σε περίπτωση που διαβιβάζεται παραστατικό δαπάνης στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για έκδοση χρηματικού εντάλματος βάσει δικαιολογητικών που έχουν συναφθεί σε άλλο, τότε γίνεται σημείωση παραπομπής επί του διαβιβαστικού εγγράφου στο ΧΕ ή στον αριθμό πρωτοκόλλου του διαβιβαστικού εγγράφου στο οποίο επισυνάφθηκαν τα δικαιολογητικά.
 2. Όταν πρόκειται για διαβίβαση δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών προς εκκαθάριση, οι οποίες έχουν νόμιμα αναληφθεί κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, απαιτείται εκτός από την απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης στο τρέχον έτος (κωδικοί της κατηγορίας 9000) και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος και η ανάκληση αυτής στο τέλος του προηγούμενου έτους.
 3. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου δύναται το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης να ζητεί κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν θεραπεύσιμες ελλείψεις, καλείται η κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία που τα απέστειλε να συμπληρώσει σε εύλογη προθεσμία.
 4. Εκτός των ανωτέρω βασικών δικαιολογητικών θα υποβάλλεται κατά περίπτωση και κάθε άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται από τη σύμβαση/διακήρυξη ή κρίνεται απαραίτητο από το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για τη θεμελίωση της νόμιμης απαίτησης του δικαιούχου από το Δημόσιο.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux