ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.500,00€ (ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Δείτε την Διακήρυξη

Δείτε τον Πίνακα Συμμόρφωσης

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Δείτε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux