Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Συντονιστή, των λοιπών αυτοτελών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Α.Δ.Α.) οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Α.Δ.Α και των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης και της Γενικής Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Α., προϋπολογισμού 350.826,15€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (€304.296,90 εκτιμώμενη συμβατική αξία έως 31-12-2023 + 46.529,25€ δικαίωμα παράτασης για 3 επιπλέον μήνες)

Δείτε εδώ την Διακήρυξη.

Δείτε εδώ την Προκήρυξη.

Δείτε εδώ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux