Διαδικασία

(α) Τα αιτήματα των υπαλλήλων με συνημμένες τις πρωτότυπες ιατρικές γνωματεύσεις διαβιβάζονται στις Υγειονομικές Επιτροπές (ΥΕ) από το Τμήμα Προσωπικού, είτε ταχυδρομικώς, είτε με κλητήρα, αμέσως μετά την αίτηση του/της υπαλλήλου.

(β) Στη  συνέχεια, η Γραμματεία της εκάστοτε ΥΕ επικοινωνεί με το Τμήμα Προσωπικού για να ενημερώσει σχετικά με τα ραντεβού που έχει ορίσει για συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

(γ) Ο/Η υπάλληλος προσέρχεται στην Επιτροπή κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί για αυτόν/αυτήν προσκομίζοντας το βιβλιάριο υγείας και τυχόν εξετάσεις που αφορούν στην αίτηση. Υπάλληλος που προσέρχεται χωρίς ραντεβού, δεν εξετάζεται.

(δ) Σε περίπτωση κωλύματος προσέλευσης, και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. λόγοι υγείας), ο/η υπάλληλος ενημερώνει έγκαιρα, αφενός το Τμήμα Προσωπικού του φορέα και αφετέρου τη Γραμματεία της Υγειονομικής Επιτροπής, για ορισμό νέου ραντεβού. Κατά το νέο ραντεβού οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά για τους λόγους μη προσέλευσής του/της στο πρώτο ραντεβού.

Υπενθύμιση: Σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 10 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3528/2007), ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάζεται στην Επιτροπή. Μη προσέλευσή του αδικαιολογήτως συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 107, παρ. 1ι, Ν.3528/2007)

Εγκύκλιος Διαδικασίας Επιτροπής

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux