Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Αττικής

Η Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.3528/2007 (Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας)

Τι εξετάζει

Είναι αρμόδια να γνωματεύει αποκλειστικώς για:

α) την κρίση ενστάσεων κατά αποφάσεων των Α/θμιων Υγειονομικών Επιτροπών κατά το άρθρο 56 παρ.5 (αναρρωτικές άδειες)

β) την απόλυση από την υπηρεσία λόγω ασθένειας, όταν δεν συντρέχει η περίπτωση του άρθρου 153 παρ.1 εδάφιο δεύτερο του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (ικανότητα άσκησης άλλων καθηκόντων)

γ) την κρίση της αποκατάστασης της υγείας όσων αναδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα.

Που βρίσκεται/ χωρική αρμοδιότητα

Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή του Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Μωραϊτη 93 και Άντερσεν 4Γ ,Τ.Κ. 115 25- Αθήνα
Τηλ: 210 8215830.

Εξυπηρετεί τους δημοσίους φορείς που εδρεύουν στην Αττική

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux