Επισημείωση της Χάγης (Σφραγίδα APOSTILLE)

ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)

Περιεχόμενα

Α. Γενικές Πληροφορίες – Αρμόδιες Υπηρεσίες

Β. Χρήσιμες πληροφορίες για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης

Γ. Έγραφα τα οποία δεν επισημειώνονται με την Σφραγίδα της Χάγης

Δ. Απαλλαγή από την επικύρωση πιστοποιητικών αστικής κατάστασης

Ε. Χώρες που έχουν προσχωρήσει στην διεθνή σύμβαση της Χάγης (Αpostille)

Στ. Νομοθετικό Πλαίσιο

 

Α.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1) Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής χορηγεί τη Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) σε διοικητικά έγγραφα των δημοσίων υπηρεσιών του Νομού Αττικής υπό τις εξής προϋποθέσεις:

– δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της αιρετής περιφέρειας (έγγραφα που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής),

– έχουν εκδοθεί από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού και ληξιαρχεία.

Ως διοικητικά νοούνται επίσης τα στρατιωτικά, τα εκκλησιαστικά και τα αστυνομικά έγγραφα (υπ’ αριθμόν 34193/14-6-1988 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).

Η Σφραγίδα της Χάγης για τα έγγραφα υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Νομού Αττικής χορηγείται από τη Διεύθυνση Διοίκησης – Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Κατεχάκη 56, 1ος όροφος, Αθήνα):

  • Τηλ.: 213.2035631 – 693- 694- 695 -702 -703 -733 -770 και -778,
  • fax: 213.2035705
  • διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: xagi@attica.gr, a.tousis@attica.gr και i.kottis@attica.gr).

Με την αριθμ.67610/26134/09-9-2016 Απόφαση της Ασκούσης Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ορίζονται οι ώρες συναλλαγής με το κοινό καθημερινά από  09:00 έως 14:00.

2) Τα έγγραφα που εκδίδονται από την Περιφέρεια Αττικής επισημειώνονται με την Σφραγίδα της Χάγης από τη Περιφέρεια Αττικής : Λ. Συγγρού 80 – 88, περιοχή Φιξ, 3ος όροφος, τηλ.: 213.2065069 – 073 και 213.2065166, Σταθμός Υπογείου Σιδηροδρόμου Συγγρού-Φιξ.

Επίσης εξυπηρετούν και τα Γραφεία υπηρεσιών στις ακόλουθες διευθύνσεις: Πολυτεχνείου 4-Αθήναι (τηλ. 210.5224955), Ελευθερίου Βενιζέλου 283-Καλλιθέα (τηλ. 213.9409674), Λ. Μεσογείων 372-Αγία Παρασκευή (τηλ. 213.2100440),Τρώων 1 και Χαλκίδος – Περιστέρι (τηλ. 2132100357), Γρηγορίου Λαμπράκη 12-Πειραιάς (τηλ. 2131602170), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 – Ελευσίνα (τηλ.2132047106), Εθνικής Αντιστάσεως 2 και Τσαμαδού-Πειραιάς (τηλ. 213.1601696 και 213.1601661) και 17ον χλμ. Λ. Μαραθώνος-Παλλήνη (τηλ. 213.2005293).

3) Τα δικαστικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δικαστικές αρχές της Αττικής δηλαδή από το Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο, το Πταισματοδικείο και τον Άρειο Πάγο επισημειώνονται από το Πρωτοδικείο Αθηνών (πρώην Σχολή Ευελπίδων, Νέα Κυψέλη, κτίριο 6, γραφείο 107, τηλ. : 210.8841618).

Για να χορηγηθεί η σχετική επισημείωση χρειάζεται να βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του Γραμματέα του εκάστοτε δικαστηρίου από τον αντίστοιχο Προϊστάμενο του δικαστηρίου. Σχετικό είναι και το υπ΄αριθ. 5325/02-02-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα Αθηνών, τα έγγραφα από Υποθηκοφυλακεία, τα έγγραφα των δικαστικών επιμελητών του Πρωτοδικείου και όσα έγγραφα εκδίδει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών επισημειώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών (πρώην Σχολή Ευελπίδων, Νέα Κυψέλη, κτίριο 16, 2ος όροφος, τηλ.: 210.8827664 και 210.8833122). Στη περίπτωση των εγγράφων των δικαστικών επιμελητών πρέπει να έχει προηγηθεί επικύρωση από τον Πρόεδρο των δικαστικών επιμελητών.

Τα έγγραφα που εκδίδονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, από το Διοικητικό Εφετείο και από το Συμβούλιο της Επικρατείας επισημειώνονται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο (Λουίζης Ριανκούρ 85, Αμπελόκηποι, αριθμός τηλεφώνου : 210.6962363). Για να χορηγηθεί η επισημείωση στα έγγραφα του Διοικητικού Εφετείου και του Συμβουλίου της Επικρατείας χρειάζεται να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του γραμματέα από τον αντίστοιχο Προϊστάμενο του δικαστηρίου.

Για τα δικαστικά έγγραφα του Πειραιά, επικοινωνήστε με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά (Λεωφόρος Σκουζέ, Πειραιάς, τηλ.: 210.4582039).Σε κάθε δικαστικής φύσεως δημόσιο έγγραφο, επιβάλλεται τέλος ύψους 10 ευρώ για την επίθεση της Σφραγίδας Χάγης. (αριθμ. 47999 Απόφαση Φ.Ε.Κ. 1399/τ. Β’/ 07-6-2013)

Για τα έγγραφα που εκδίδονται από Υπηρεσίες εκτός Νομού Αττικής, αρμόδιες είναι οι λοιπές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες της χώρας, όπως αναλύεται ανωτέρω.

Για τα εκτός Αττικής δικαστικά έγγραφα αρμόδιες είναι οι κατά τόπους δικαστικές υπηρεσίες.

 

Β.ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

1)Για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης, απαραίτητη είναι η ύπαρξη του δείγματος υπογραφής ή μονογραφής του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο, στην Υπηρεσία μας (αριθ.πρωτ. 9190/31-3-2003 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ και οίκ.36396/10-6-2008 του ΥΠΕΣ).

2)Τα δημόσια έγγραφα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα/φωτοαντίγραφα από την εκδούσα και μόνο αρχή τηρουμένων των προϋποθέσεων που ισχύουν σε ειδικότερες διατάξεις. (αριθ. Δ6Δ 1138066 ΕΞ /05-10-2012 έγγραφο του ΥΠΕΣ).

3) Τα έγγραφα μπορούν να επισημειωθούν κατόπιν υποβολής αίτησης στην υπηρεσία μας με αυτοπρόσωπη παρουσία ή με εξουσιοδότηση. Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές και μέσω ταχυδρομείου ή διαδικασίας ταχυμεταφοράς. Επίσης υποβάλλονται μέσω ΚΕΠ σύμφωνα με την αρ. ΔΙΑΔΠ/α1/13190/2002 Απόφαση ΥΠΕΣΔΑ (ΦΕΚ 896/16-7-2002).

4) Η επισημείωση «Apostille» πιστοποιεί την υπογραφή, την ιδιότητα του υπογράφοντος και τη σφραγίδα που φέρει το έγγραφο. Δεν πιστοποιεί το περιεχόμενο του εγγράφου για το οποίο εκδόθηκε.

5)Η αποδοχή και η αποδεικτική αξία των δημοσίων εγγράφων με την επισημείωση «Apostille» υπόκειται στη νομοθεσία του κράτους προορισμού. Δεκτά γίνονται και τα έγγραφα που φέρουν ηλεκτρονική επισημείωση (e-apostille) εφόσον αυτή έχει υιοθετηθεί από το συγκεκριμένο κράτος. Δεν αλλοιώνεται η επισημείωση «Apostille» εάν είναι ηλεκτρονικώς συμπληρωμένη ή διαφορετικού μεγέθους ή εμπεριέχει πρόσθετα στοιχεία εκτός του πλαισίου της.

6) Εναπόκειται στη νομοθεσία του κράτους προέλευσης να καθορίσει τη δημοσία φύση ενός εγγράφου και να προσδιορίσει ποιος έχει την εξουσία να το εκδώσει.

7) Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να λαμβάνουν μέτρα εκτός της σχετικής διαδικασίας για να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις απάτης ή άλλων παραβάσεων της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας.

8)Όταν πρόκειται για μετάφραση ήδη επισημειωθέντος εγγράφου με Apostille, η επισημείωση της μετάφρασης δεν προσθέτει επιπλέον αποδεικτική αξία σ’ αυτό. Συνεπώς δεν απαιτείται η επισημείωση πριν την μετάφραση του εγγράφου.

9) Οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου και υιοθεσίας και τα πιστοποιητικά λ.χ. οικογενειακής καταστάσεως, εγγυτέρων συγγενών, γέννησης, ταυτοπροσωπίας, εντοπιότητας, κ.α. πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου και εντός των χρονικών ορίων που θέτουν οι σχετικές διατάξεις προκειμένου να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης (υπ’ αριθμόν Φ.131360/8297/05-6-2014 έγγραφο του ΥΠΕΣ).

10)Αποφάσεις περί αλλαγής επωνύμου: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 6.26 & 6.27 του άρθρου 94 του ν.3852/2010 (87Α΄), στις νέες αρμοδιότητες των Δήμων προστίθεται και η «πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων, καθώς και ο εξελληνισμός των ονοματεπωνυμικών στοιχείων Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστούντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια».

Εάν όμως πρόκειται για τις αποφάσεις περί αλλαγής επωνύμου που εξέδιδαν οι τέως Νομαρχίες, προκειμένου να επισημειωθούν με «Apostille» θα πρέπει οι πολίτες να απευθύνονται τον Δήμο ληξιαρχικής εγγραφής (Νομού Αττικής) και είτε να προσκομίζουν ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του αρχείου είτε να χορηγείται Βεβαίωση με επισυναπτόμενο ακριβές φωτοαντίγραφο της εν λόγω απόφασης.

11) Ιδιωτικά έγγραφα : πρέπει να έχει θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος το έγγραφο από δημόσια διοικητική αρχή ή τα Κέντρα Εξυπηρετήσεως Πολιτών (Ν.2690/Φ.Ε.Κ.45/τ.Α΄/09-3-2014 και Ν. 3345/Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α΄/16-6-2005). Στις περιπτώσεις βεβαίωσης, πέραν του γνησίου της υπογραφής, και της ιδιότητος του υπογράφοντος τα έγγραφα των εταιρειών (λ.χ. ως εκπροσώπου, ως προέδρου, ως διευθύνοντος συμβούλου) θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στην υπηρεσία μας, βεβαίωση καταχώρησης των αναγκαίων – υποχρεωτικών ισχυόντων στοιχείων για τη βεβαίωση της ιδιότητας με την οποία υπογράφουν.

12) Όταν τα ιδιωτικά έγγραφα έχουν κατατεθεί σε δημόσια υπηρεσία πρέπει αποκλειστικώς και μόνο από αυτήν την υπηρεσία να δοθεί βεβαίωση καταχώρησης ή να εκδοθεί ακριβές φωτοαντίγραφο εκ του καταχωρηθέντος ιδιωτικού εγγράφου.

13) Αντίγραφα πρακτικών Δ.Σ. εταιριών που εδρεύουν στην Αττική έχει δικαίωμα να εκδώσει ο Πρόεδρος της Εταιρίας ή όποιος άλλος νομιμοποιείται από το Καταστατικό της Εταιρίας. Στα εν λόγω έγγραφα απαιτείται ότι και στην περίπτωση των ιδιωτικών εγγράφων, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Απαιτείται η επίδειξη αντιγράφου Καταστατικού της εταιρείας ή ΦΕΚ εκπροσώπησης ή πιστοποιητικό ανακοίνωσης από το Γ.Ε.ΜΗ. (Ν.3853/17-06-2010 Φ.Ε.Κ. 90/Α”) Σημείωση: Από 01-3-2015, όπως ορίζουν η Υπουργική Απόφαση Κ2-4946/2014 (Φ.Ε.Κ. 2919/Β”) και η ΚΥΑ 79760/30-12-2014, Φ.Ε.Κ. 3623 Β’) οι αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από το Γ.Ε.ΜΗ. γίνονται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικό τρόπο στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Συνεπώς, προκειμένου να επισημειωθούν τα πιστοποιητικά, τα αντίγραφα και εν γένει όλα τα ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τον ιστότοπο www.businessportal.gr προτού προσέλθουν στην Υπηρεσία μας για Apostille και να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τα συγκεκριμένα βήματα ανά περίπτωση εγγράφου (αριθμ. 9643/19-3-2015, 10508/27-3-2015 και 14170/27-4-2015 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΑ). Έγγραφα που δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή από τον υπάλληλο που είναι εντεταλμένος να υπογράφει τα έγγραφα που προορίζονται για χρήση το εξωτερικό, αριθμό πρωτοκόλλου και αναφορά στον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. δεν είναι δυνατόν να επισημειωθούν με την σφραγίδα της Χάγης.

14) Στα εκκλησιαστικά έγγραφα χορηγείται η επισημείωση της Χάγης εφόσον αυτά έχουν θεώρηση από την οικεία Μητρόπολη και όχι μόνον από τους ενοριακούς ναούς. Για τα λοιπά δόγματα ή δοξασίες που αναγνωρίζονται από το ΥΠΕΠΘ και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο ετεροδόξων και ετερόθρησκων κοινοτήτων στην Ελλάδα ισχύει η διαδικασία που ακολουθείται για τα Ν.Π.Δ.Δ. (αριθμ. 107/28-3-2012 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ)

15) Τα Φ.Ε.Κ., προκειμένου να επισημειωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης, πρέπει πρώτα να θεωρηθούν ως ακριβή αντίγραφα από τη Διεύθυνση Πώλησης Εθνικού Τυπογραφείου (Καποδιστρίου 34, τηλ.: 210.5279178-179).

16) Τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Αστυνομία (Διαβατήρια, Δελτία Ταυτοτήτων, βεβαιώσεις, κλπ) πρέπει να φέρουν επικύρωση από το Διοικητή του οικείου αστυνομικού τμήματος. Ομοίως και τα έγγραφα που φέρουν θεώρηση του γνησίου υπογραφής σε ιδιωτικό έγγραφο. Εν συνεχεία απαιτείται η θεώρηση της υπογραφής αυτού από Αστυνομικό Διευθυντή ή Αστυνομικό Υποδιευθυντή ή Ταξίαρχο της αντίστοιχης Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης (αριθμ. Φ.090/1091/ΑΣ194/18-8-1979, αριθμ. Φ.094/1/ΑΣ117/31-3-1988 και αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/15409/27-7-2006 έγγραφα του ΥΠΕΣ και 7011/12/5ριδ’/08-6-1988 της Ελληνικής Αστυνομίας). Προτείνεται η επιβεβαίωση από τα αστυνομικά τμήματα για την αρμοδιότητα των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων. Τα αντίγραφα των διπλωματικών διαβατηρίων, εφόσον θεωρηθούν αρμοδίως από το Υπουργείο Εξωτερικών, επισημειώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

17) Τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Πιστοποιητικά Ποινικού Μητρώου για Έλληνες που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ή αλλοδαπούς) επικυρώνονται με Apostille από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση εφόσον έχουν εκδοθεί εντός τριών (3) μηνών από την επισημείωση.

18) Τα πτυχία ή βεβαιώσεις κρατικών ή αναγνωρισμένων ιδιωτικών σχολών μουσικής και γνώσεως μουσικών οργάνων θεωρούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 20-22, Μουσείο, τηλ.: 210 8201751 και 210 8201756) ενώ αυτά που αφορούν τον χορό και το θέατρο θεωρούνται από τη Γενική Διεύθυνση Συγχρόνου Πολιτισμού (Ρεθύμνου 1 και Ηρακλείου, Μουσείο, τηλ.: 210 8253694). Για τα έγγραφα φορέων που εποπτεύονται από την Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης : Ομήρου 55, Αθήνα, τηλεφ.: 210 3612263 και 210 3624249).

19) Τα έγγραφα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρέπει πρώτα να επικυρώνονται από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Χρήστου Λαδά 6, Πλατεία Καρύτση, (τηλ.: 210 3689180) και έπειτα να χορηγείται η επισημείωση. Όσον αφορά έγγραφα των υπολοίπων Πανεπιστημίων των Αθηνών και του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, θα πρέπει να προσκομίζονται αντίγραφα επικυρωμένα από τον Πρόεδρο, τους προϊσταμένους ή αναπληρωτές των Τμημάτων ή τους υπαλλήλους Γραμματείας που έχουν δικαίωμα επικύρωσης εγγράφων για το εξωτερικό.

20) Έγγραφα Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης π.χ. αποδεικτικά απόλυσης, έλεγχοι προόδου, βεβαιώσεις (είτε τα πρωτότυπα είτε αντίγραφα από τον Διευθυντή του οικείου σχολείου) πρέπει να θεωρούνται από τον Προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή του Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γνήσιο υπογραφής του Διευθυντή) ή να γίνονται ακριβή φωτοαντίγραφα από τα Γραφεία και κατόπιν να επισημειώνονται με τη Σφραγίδα της Χάγης. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι αρμόδιος για τη χορήγηση της επισημείωσης και για τα αμιγή ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΠΘ και διέπονται από την εκπαιδευτική νομοθεσία και τα αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στα ελληνικά δημόσια σχολεία της ημεδαπής και τα οποία είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο. Η επισημείωση των εγγράφων αυτών πραγματοποιείται εφόσον φέρουν θεώρηση από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης.

Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

-Κεντρικός – Βόρειος Τομέας Αττικής
Α’ ΑΘΗΝΩΝ, Δώρου 9 Πλατεία Ομονοίας, τηλ.: 210 5243253, 210 5243002, 210 5243008
Β’ ΑΘΗΝΩΝ, Ανάφης και Σαντορίνης 4 – Πεζόδρομος Αγίων Αποστόλων Ηράκλειο , τηλ.: 210.6394882, 210.6142593, 210.6007488
Γ’ ΑΘΗΝΩΝ, Μάκρης 3 Αιγάλεω, τηλ.: 210.5447967, 210. 5983325, 210.5452502
Δ’ ΑΘΗΝΩΝ, Λεωφ. Συγγρού 165, Ν. Σμύρνη, τηλ.: 213.1617407, 213.1617410, 213.1617426
-Τομέας Ανατολικής Αττικής
Λεωφ. Λαυρίου 150 & Ανδρίκου 4 Γλυκά Νερά, αρ. τηλ.: 210.6618456, 210.6617821, 210.6654139
-Τομέας Δυτικής Αττικής
Ελευθερίου Βενιζέλου 82 Ελευσίνα, τηλ: 213.1600827 και 213.160829
-Τομέας Πειραιά
Μ. Καραολή & Α. Δημητρίου 50 Πειραιάς, τηλ. 210. 4113725, 210 4226169, 210. 4177573

Για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

-Κεντρικός – Βόρειος Τομέας Αττικής
Α’ ΑΘΗΝΩΝ Κηφισίας 14-16 Αμπελόκηποι, τηλ: 210. 5242591, 210. 5226275, 210. 5227531
Β’ ΑΘΗΝΩΝ Μεσογείων 324 Αγία Παρασκευή, τηλ: 210. 6399915, 210. 6397273, 210. 6001014
Γ’ ΑΘΗΝΩΝ Θηβών 401 Αιγάλεω, τηλ.: 210 5905640, 210. 5907850, 210. 5317251
Δ’ ΑΘΗΝΩΝ Ανδρέου Συγγρού 165, τηλ: 213.1617344, 213.1617389, 213.1617390
-Τομέας Ανατολικής Αττικής
Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11 Γέρακας, τηλ: 210. 3576003, 210. 3576004, 210. 3576010
-Τομέας Δυτικής Αττικής
Ρήγα Φεραίου 5, Ελευσίνα, τηλ: 210. 5549321, 210. 5549406, 210. 5541540
-Τομέας Πειραιά
Ελευθερίου Βενιζέλου 35 Πειραιάς τηλ.: 210 4173940,210 4118746, 210 4115758

21) Στα έγραφα που εκδίδονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνωρίσεως Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφορήσεως) χορηγείται η επισημείωση εφόσον φέρουν υπογραφές υπαλλήλων οι οποίοι έχουν στείλει τα δείγματα της υπογραφής τους.

22) Στα ξενόγλωσσα έγγραφα που εκδίδονται από Ελληνικές Αρχές (οι οποίες έχουν δικαίωμα έκδοσης σε ξένη γλώσσα), το γνήσιο υπογραφής του υπογράφοντος επικυρώνεται από δημόσια αρχή. Πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επισυναπτόμενη ελληνική μετάφραση είτε εκ του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από Δικηγόρο, έτσι ώστε να επικυρωθούν με τη Σφραγίδα της Χάγης (αρ. 17156/01-10-2002 του ΥΠΕΣΔΑ και Φ.093/3/ΑΣ 1856/98, Φ.Ε.Κ. 478 τ. Β΄).

23) Στις επιδόσεις δικογράφων πρέπει να επικυρωθεί η υπογραφή του υπογράφοντος δικηγόρου από τον Πρόεδρο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου και μετά να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης, εφόσον έχει προηγηθεί η χορήγηση της επισημειώσεως στο δικόγραφο από το οικείο Πρωτοδικείο.

24) Έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ιατροδικαστή Αθηνών, θεωρούνται από την Γραμματεία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας (Αναπαύσεως 10, Μέτς, τηλ. : 210.9219002 και 210.9244200). Αντιστοίχως, αυτά που φέρουν υπογραφή ιατροδικαστού Πειραιά, θεωρούνται από τη Γραμματεία της υπηρεσίας που βρίσκεται στην οδό Γούναρη 31-33 Πειραιάς, τηλ.: 210.4110551 και 210.4177876). Εναλλακτικά, η θεώρηση μπορεί να γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο.

25) Προκειμένου να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης σε έγγραφα από νοσοκομεία ισχύουν τα εξής:

– Τα έγγραφα από πανεπιστημιακά, δημόσια και στρατιωτικά νοσοκομεία πρέπει να επικυρώνονται πρώτα από τη Γραμματεία του οικείου νοσοκομείου.

– Στα έγγραφα από ιδιωτικά νοσοκομεία (π.χ. ιατρικές γνωματεύσεις, βεβαιώσεις) πρέπει να επικυρώνεται το γνήσιο υπογραφής του υπογράφοντος ιατρού από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (Σεβαστουπόλεως 113, τηλ. 210.3816404 & 210.3839673) ή τον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά (πεζόδρομος Αγίου Κωνσταντίνου 7ος όροφος, τηλ.: 210.4178775) κατά περίπτωση. Σε έγγραφα από ιδιώτη ιατρό ακολουθείται επίσης η ανωτέρω διαδικασία όπως και για τα έγγραφα των ιδιωτικών νοσοκομείων.

26) Σε ότι αφορά τα έγγραφα από υπηρεσίες του Ι.Κ.Α., ΤΟΥ ΠΕ.ΔΥ. και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αυτά απαιτείται να έχουν εκδοθεί ή να έχουν επικυρωθεί ως ακριβή αντίγραφα από τον αρμόδιο υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας ή του τοπικού υποκαταστήματος (ενημερώνουμε τους αρμοδίους υπαλλήλους να στέλνουν το δείγμα της υπογραφής τους (αριθμ. Ε99/20/19-12-2008 και Ε99/6/21-10-2011 έγγραφα της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.). Για τα έγγραφα τα οποία διακινούνται με συγκεκριμένη μορφή στην ευρωπαϊκή ένωση, δεν χρειάζεται περαιτέρω επικύρωση.

27) Προκειμένου να χορηγηθεί η Σφραγίδα της Χάγης σε έγγραφα από δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., από σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, από κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και σε πιστοποιητικά ελληνομάθειας ή έγγραφα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και του Ο.Ε.Ε.Κ. (φορέα που έχει καταργηθεί) χρειάζεται θεώρηση ή ακριβή αντίγραφα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι, τηλ.:213.1311633, 213.1311643 & 213.1311649).

28) Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από τον Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν φέρουν επικύρωση από υπογράφοντα των ΚΠΑ ο οποίος έχει αποστείλει το δείγμα της υπογραφής του, επικυρώνονται πρώτα από τη Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. (Εθνικής Αντιστάσεως 8, Τράχωνες, τηλ. 210. 9989362 και 210. 9989363) και κατόπιν προσκομίζονται στην υπηρεσία μας προς επισημείωση.

29) Σε περιπτώσεις ιδιωτικών συμφωνητικών, θα πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας ακριβή αντίγραφα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ στην οποία έχουν κατατεθεί (άρθρο 8 παρ 16. του Ν. 1882/23-4-1990 ΦΕΚ 43Α΄, σχετ. Αποφ. Φ.Ε.Κ. 951/21-7-2000). Εξαιρούνται οι χρηματιστηριακές επιχειρήσεις από την υποβολή ορισμένων συμφωνητικών. Επίσης, εξαίρεση αποτελούν τα συμφωνητικά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 27 παρ. 6 του Ν. 2682/8-2-1999 ΦΕΚ 16Α΄ , τα οποία προκειμένου να επισημειωθούν με την Σφραγίδα της Χάγης θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία βεβαίωσης του γνησίου υπογραφής των άρθρων 11 και 3 του Ν. 2690/1999. Στα λοιπά έγγραφα των Δ.Ο.Υ. να είναι γνήσια ή ακριβή αντίγραφα από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους (υπ’ αριθμόν Δ6Δ 1166128 ΕΞ 03-12-2012 του Υπουργείου Οικονομικών). Δεν είναι δυνατή η θεώρηση εγγράφων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά (υπ’ αριθμόν 275/29-01-2014 και 29446/20-8-2014 έγγραφα του ΥΠΕΣ).

30) Σε συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, θα πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας, ακριβή αντίγραφα από τον αρμόδιο φορέα στον οποίο έχουν κατατεθεί. Σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, τηρείται η διαδικασία θεωρήσεως γνησίου υπογραφής όλων των συμβαλλομένων από δημόσια αρχή, όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.2690/1999.

31) Στα έγγραφα ιδιωτών δικαστικών επιμελητών (οι οποίοι δεν ανήκουν στο Πρωτοδικείο) αρμόδια για τις επισημειώσεις με το Apostille, είναι η Υπηρεσία μας αφού προηγηθεί η θεώρηση από τον πρόεδρο του Συλλόγου των Δικαστικών Επιμελητών.

32) Για δικαιοπραξίες που απαιτείται ο συμβολαιογραφικός τύπος, η πληρεξουσιότητα δίδεται με συμβολαιογραφικού τύπου πληρεξούσιο (Apostille από τα δικαστήρια).

33) Στις εξουσιοδοτήσεις που δεν απαιτείται ο τύπος του συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου, το έγγραφο εξουσιοδότησης, πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από δημοσία αρχή. Αν πρόκειται για εξουσιοδοτούντα με την ιδιότητα μέλους εταιρίας και όχι ως φυσικού προσώπου, απαραίτητη είναι η προσκόμιση των καταλλήλων νομιμοποιητικών εγγράφων για να διαπιστωθεί η αρμοδιότητα εκπροσώπησης και η έδρα της εταιρίας. (αρ. 34708/02-9-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ).

34) Από τα Κ.Ε.Π. μπορούν να επισημειωθούν μόνον τα έγγραφα που αφορούν την απόδοση του Α.Μ.Κ.Α. (ΦΕΚ 596/τ.Β/01.04.2009 / υπ” αριθμ. Οικ.7791/245/Φ80321 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης»), καθώς και αυτά που πληρούν τις προϋποθέσεις περί θεώρησης του γνησίου της υπογραφής (όχι ακριβή φωτοαντίγραφα παραληφθέντα μέσω τηλεομοιοτυπίας ή από το Εθνικό Δημοτολόγιο).

 

Γ. ΕΓΓΡΑΦΑΦΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

1) Τα έγγραφα που εκδίδονται από πρεσβείες ή από προξενεία και ξένες διπλωματικές αρχές επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών – Φ.093/3/ΑΣ 1856/98 (Φ.Ε.Κ. 478 τ. Β΄) – (Αρίωνος 10, 210-3285756 και 210-3285757). Στην περίπτωση όμως των εγγράφων, τα οποία έχουν εκδοθεί από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες των Κρατών – Μελών, που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης (επίσημη ιστοσελίδα: coe.int ) «περί καταργήσεως της επικυρώσεως των εγγράφων συνταχθέντων υπό διπλωματικών και προξενικών πρακτόρων (Λονδίνο, 07/06/1968)», η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν. 844/1978, αυτά διακινούνται μεταξύ αυτών των Κρατών – Μελών χωρίς καμία περαιτέρω επικύρωση. Τα κράτη-μέλη αυτά είναι:

Αυστρία, Κύπρος, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν,
Λουξεμβούργο, Ισπανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Μολδαβία,
Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθονία και Ρουμανία.

2) Τα έγγραφα των δημόσιων υπηρεσιών που αφορούν εμπορικές ή τελωνειακές πράξεις όπως και τα τιμολόγια εξαιρούνται της επισημείωσης.

3) Για τα έγγραφα που εκδόθηκαν από υπηρεσίες αλλοδαπών αρχών η Επισημείωση της Χάγης χορηγείται αποκλειστικά από την χώρα έκδοσης του εγγράφου και όχι από τα προξενεία ή στις πρεσβείες των χωρών αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και συμπεράσματα και συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής Μονίμου Γραφείου Συνδιασκέψεως Χάγης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.hcch.net.

4) Όταν τα έγγραφα πρόκειται να σταλούν σε κάποια χώρα εκτός της Συμβάσεως της Χάγης ή σε χώρα που η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις (Αλβανία, Μογγολία, Ουζμπεκιστάν, Περού & Κιργιστάν) ακολουθείται η εξής διαδικασία :Τα έγγραφα που προέρχονται από δήμους και τα αντίστοιχα Κ.Ε.Π. αυτών επικυρώνονται πρώτα από το Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27, Αθήνα, τηλ:210.3744000 και 210.3744106) και έπειτα από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 10, Πλ. Ψυρρή, τηλ.:210.3285756 και 210.3285757).

5) Τα έγγραφα που προέρχονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες πρέπει πρώτα να επικυρώνονται από τα Υπουργεία που ανήκουν π.χ. έγγραφα που προέρχονται από Πρωτοδικεία, επικυρώνονται πρώτα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κι έπειτα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών για αποφυγή εσφαλμένων ενεργειών.

6) Σε περιπτώσεις εγγράφων των εταιριών που εδρεύουν στο εξωτερικό δεν χορηγείται η Σφραγίδα της Χάγης από τις ελληνικές διοικητικές αρχές καθόσον τα νομιμοποιητικά τους στοιχεία δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν από αυτές (άρθρο 11, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν. 2690/1999 και υπ’ αριθμόν 17783/23-3-2009 και 34708/02-9-2013 έγγραφα του ΥΠΕΣ.
Συνεπώς, τα οικεία προξενεία ή πρεσβείες των χωρών όπου εδρεύουν οι εταιρίες αυτές, μπορούν να ελέγξουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα και να θεωρήσουν ή να επικυρώσουν τα προσκομιζόμενα έγγραφα.

 

Δ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1) Η Χώρα μας, με τον Ν.4231/28-01-2014 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄), επικύρωσε τη Σύμβαση της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως της 15ης Σεπτεμβρίου 1977 περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων. Ειδικότερα, αφορούν εκείνα που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση, την δικαιοπρακτική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την ιθαγένεια, την κατοικία ή διαμονή ενός ατόμου, ανεξαρτήτως χρήσεως για την οποία προορίζονται καθώς και εκείνων που εκδίδονται για να χρησιμοποιηθούν ενόψει της τέλεσης γάμου ή της έκδοσης μίας ληξιαρχικής πράξης. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα της αρμόδιας για την έκδοση αρχής του κράτους που τα χορήγησε.

Οι υπόλοιπες χώρες που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση είναι:
Αυστρία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Τουρκία, Πολωνία.

2) Μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου ισχύει η Συμφωνία της 05-3-1984 (Ν.1548/85 Φ.Ε.Κ. Α”), η οποία σε αρκετές περιπτώσεις δικαστικών αλλά και δημοσίων εγγράφων δεν απαιτείται υποχρέωση επικύρωσης (υπ’αριθ. 65111/16-11-2009 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Προτείνεται η διευκρινιστική επιβεβαίωση για την κατά περίπτωση προσκόμιση εγγράφου από τη χώρα υποδοχής.

3) Στα πλαίσια της κυρώσεως της Συμβάσεως για την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητος γάμου (Μόναχο,05-9-1980) με τον Ν.4230/2014 (Φ.Ε.Κ. 18 Α” – 28-01-2014),το έκαστο συμβαλλόμενο κράτος εκδίδει το πρότυπο πολύγλωσσο πιστοποιητικό το οποίο φέρει ημερομηνία,υπογραφή και σφραγίδα από την εκδούσα αρχή και έχει διάρκεια ισχύος έξι μηνών από την ημερομηνία της εκδόσεώς του.
Τα κράτη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση πέραν της Ελλάδος είναι:
Αυστρία,Βέλγιο,Γαλλία,Γερμανία.Ελβετία,Ισπανία,Ιταλία,Λουξεμβούργο,Ολλανδία,Πορτογαλία,Τουρκία.

 

Ε. ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (APOSTILLE)

Επιλογή υπερσύνδεσης : Κατάλογος χωρών

Για περισσότερες πληροφορίες:
-ΥΠΕΣ , ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ « ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (Apostille)
http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/Apostille/
Hague Conference on Private International Law: http://www.hcch.net

 

ΣΤ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1) Ν.1497/1984 (ΦΕΚ Α’188/27.11.1984), «Κύρωση Συμβάσεως που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων»

Με την κύρωση της Σύμβασης της Χάγης, καταργείται η υποχρέωση διπλωματικής ή προξενικής επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων. Η Σύμβαση εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου κράτους (βλ. κατάλογο χωρών για τις οποίες χορηγείται η σφραγίδα της Χάγης). Κατά την έννοια της παρούσας Σύμβασης (άρθρο 1) ως δημόσια έγγραφα θεωρούνται: α)τα έγγραφα που προέρχονται από αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή, β)τα διοικητικά έγγραφα, γ)τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, δ)οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βεβαία χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο. Η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται ωστόσο: α)στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες, β)στα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη. Με την επίθεση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille) σύμφωνα με το άρθρο 2 της Συμβάσεως βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και ενδεχομένως, η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο. Η επισημείωση τίθεται στο ίδιο το έγγραφο ή σε πρόσθεμα και οι σχετικές ενδείξεις που φέρει κάθε επισημείωση (ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία επισημείωσης, το όνομα του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο και η ιδιότητα με την οποία ενήργησε) καταχωρούνται σε βιβλίο ή ευρετήριο το οποίο οφείλει να τηρεί κάθε αρχή που ορίζεται αρμόδια να χορηγεί την επισημείωση (άρθρο 7). Συμφώνως με το άρθρο 6 της παρούσας Συμβάσεως, κάθε Κράτος ορίζει τις αρχές στις οποίες παρέχεται η αρμοδιότητα να χορηγούν την επισημείωση της Συμβάσεως της Χάγης.

2) Ν.2503/1997 (ΦΕΚ Α’107/30.05.1997), «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφερείας, ρύθμιση για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»

Συμφώνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου δεύτερου του Ν.1497/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του Ν.2503/1997 αρμόδιες αρχές για τη χορήγηση της επισημειώσεως που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 6 της Συμβάσεως της Χάγης ορίζονται ο Νομάρχης για όλα τα έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως (νυν Περιφερειάρχης και υπηρεσίες της Περιφέρειας) και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφερείας (νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης) για τα έγγραφα των δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών του Νομού ή της Νομαρχίας που δεν περιέρχονται στην αρμοδιότητα της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως, για τα έγγραφα των νομικών προσώπων του δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που εδρεύουν στην Περιφέρεια καθώς και για τα έγγραφα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων που επίσης έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια. (Για τα δικαστικής φύσεως έγγραφα, συμφώνως με όσα ορίζονται στο άρθρο δεύτερο του Ν.1497/1984, αρμόδια υπηρεσία χορήγησης της επισημειώσεως ορίζεται το Πρωτοδικείο της Περιφερείας στην οποία εδρεύει η αρχή που έχει εκδώσει το έγγραφο).

3) Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87/7.6.2010), «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοικήσεως και της αποκεντρωμένης Διοικήσεως-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 , οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντιστοίχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονται στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997, καθώς και στους μεταγενέστερους ειδικούς νόμους και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, όπως ισχύουν, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες που περιέχονται με το άρθρο 186 το παρόντος νόμου, στις περιφέρειες. Συνεπώς και επί του παρόντος, σε εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο ανωτέρω άρθρο, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δύναται να χορηγούν την Σφραγίδα Χάγης στην αρμοδιότητα της αιρετής περιφερείας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως πρώτου βαθμού και των ληξιαρχείων.

4) Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ Α΄228/27-12-2010 ), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

Με το αριθμ. 5325/02-02-2011 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες που είχαν οι κρατικές Περιφέρειες.

5) Οι διατάξεις που αφορούν την κατάργηση της υποχρεώσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων του Ν.4250/2014 δεν έχουν εφαρμογή στην διαδικασία επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/18660/28-7-2014 ΥΠ.ΔΙ.Μ.Η.Δ, 29446/20-8-2014 ΥΠ.ΕΣ. και ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.15/οίκ.13033/05-5-2015 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.).