Πολιτογράφηση Δήμου Αθηναίων

Πολιτογράφηση είναι η διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς ομογενείς (ελληνικής καταγωγής πληθυσμοί εκτός των ελληνικών συνόρων) και αλλοδαπούς αλλογενείς (πολίτες άλλων χωρών).
Οι αιτήσεις πολιτογράφησης υποβάλλονται στο αρμόδιο τμήμα πολιτογράφησης σύμφωνα με τον Δήμο Διαμονής σας.

Για τον Δήμο Αθηναίων αρμόδιο είναι το Τμήμα Πολιτογράφησης της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πρόγραμμα εξυπηρέτησης κοινού έως 14/11/2017 σύμφωνα με την υπ΄αριθ΄οικ.67610/26134/9/9/2016 Απόφαση της Ασκούσας Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το πρόγραμμα εξυπηρέτησης κοινού από 15/11/2017 σύμφωνα με την υπ’αριθμ. οικ.69353/25540/30-8-17 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η διαδικασία πολιτογράφησης, η απόκτηση δηλαδή της Ελληνικής Ιθαγένειας, διαφέρει ως προς τα δικαιολογητικά και την διαδικασία ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκετε. Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε και δείτε σε σύντομα βήματα, τα δικαιολογητικά, την πορεία της διαδικασίας και τα έντυπα.

1. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: (ελληνικής καταγωγής πληθυσμοί)

2. ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (πολίτες τρίτων χωρών και χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης)