Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών δημοτικών ενοτήτων Βαρνάβα και Γραμματικού δήμου Μαραθώνα και δημοτικής ενότητας Καπανδριτίου δήμου Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκλησης ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους

Δείτε την Απόφαση

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) για τα υπηρεσιακά οχήματα οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 21.275,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε εδώ την διακήρυξη:

Δείτε εδώ το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης:

Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 318/6977/27-1-2017(ΑΔΑ:Ω15ΞΟΡ1Κ-ΝΜΜ) απόφασης ΄Ανάρτηση δασικού Χάρτη Δήμου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχόμενου του’ αποκλειστικά και μόνο ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής

Δείτε την Ανακοίνωση

Δείτε την Απόφαση

Απολογισμός 2015 κληροδοτήματος Μαρίας Στυλ. Κασιμάτη.

Δείτε εδώ τον απολογισμό.

Απολογισμός 2014 κληροδοτήματος Μαρίας Στυλ. Κασιμάτη.

Δείτε εδώ τον απολογισμό.

Απολογισμός 2015 κληροδοτήματος Α. Μινωτή εις μνήμην Κ.Παξινού.

Δείτε εδώ τον απολογισμό.

Προϋπολογισμός 2016 Κληροδοτήματος Καλογερόπουλου.

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό.

Προϋπολογισμός 2016 Λαμπροπούλειου Ιδρύματος.

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό.

Απολογισμός ισολογισμός 2015 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

Δείτε εδώ τον απολογισμό και τον ισολογισμό.

Ισολογισμός και απολογισμός 2015 Κοινωφελούς Ιδρύματος Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ.

Δείτε εδώ τον  απολογισμό και τον ισολογισμό.