ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΈΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2016, 2017 ΚΑΙ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΕΠΑΘΛΟ ΚΑΥΚΙΑ"

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό, απολογισμούς και ισολογισμούς

Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθ. 02/2019 Διακήρυξης (Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή φύλαξης και ασφάλειας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

Δείτε τις Διευκρινίσεις

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΓΑΖΗ

Δείτε εδώ τον ισολογισμό και απολογισμό

Δημοσίευση εγκεκριμένου προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019, του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία "Θεραπευτήριο Απόρων Νέων και Νεανίδων Κλεομένους και Αγγελικής Οικονομίδου"

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με την επωνυμία «COSMOTE» για την μετεγκατάσταση της γραμμής Ιnternet του Δασαρχείου Αιγάλεω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε την Απόφαση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.160,00€ (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α

Δείτε τη Διακήρυξη

Δείτε τον Πίνακα Συμμόρφωσης

Δείτε το ΤΕΥΔ

Δείτε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 Κ.Α.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΡΡΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΤΡΕ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό