Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια πέντε (5) επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, καθώς και δύο (2) αυτοκινήτων τύπου τζιπ ή SUV και ενός (1) ημιφορτηγού διπλοκάμπινου οχήματος (Pick-Up) για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 135.000,00€ (ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αρ.διακ. 4/2018)

Δείτε την Διακήρυξη

Δείτε την Προκήρυξη

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο […]

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης - αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 40.455,00€ (σαράντα χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε την Διακήρυξη

Δείτε το Τυποποιημένο ‘Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

[…]

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 22.511,58€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε την Διακήρυξη

Δείτε την Προκήρυξη

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο […]

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση των ΔΑΚ Α΄& Κ.Υ. & ΔΑΚ Κ.Τ. & Δ.Α.

Δείτε την Διακήρυξη

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «1) Εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε περιοχές αιγιαλού & παραλίας του Δήμου Αίγινας και 2) Εκτέλεση κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους & προστατευόμενες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 117.552,00€ (εκατό δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ) με Φ.Π.Α. (CPV: 45110000)

Δείτε την Διακήρυξη

Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου και Δασονομείου Αιγάλεω

Δείτε εδώ την διακήρυξη:

Διακήρυξη Β’ Επαναληπτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα & Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε εδώ την Διακήρυξη:

Η Διεύθυνση Δασών Νομού Δυτικής Αττικής, με έδρα Παλληκαρίδη 19-21 Αιγάλεω 12243, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου «Ανάθεση Επιμέρους Εργασιών Επικαιροποίησης των Δασικών Χαρτών, Μαγούλας, Ελευσίνας, Νέας Περάμου, Κορυδαλλού, Ερυθρών, Οινόης, Βιλλίων, Μεγάρων, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής» προϋπολογισμού 36679,68 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό 45.482,8032 €.

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης

Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ. 03/2018 Διακήρυξης (Συνοπτικός Διαγωνισμός μετακόμισης σε Τ.Α.Σ. Αχαρνών)

Δείτε εδώ την Διευκρίνιση Νο.1:

Δείτε εδώ την Διευκρίνιση Νο.2:

[…]

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικής μεταφοράς (μετακόμισης) επίπλων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού και αρχείου εντός του κτιρίου που στεγάζεται ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Αχαρνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00€ (έντεκα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε την Διακήρυξη

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)

[…]