Ολοκλήρωση διενέργειας διαγωνισμού: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση:

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκποίηση 32,50 χ.κ.μ. καυσοξύλων χαλεπίου πεύκης, τα οποία κατασχέθηκαν ως προϊόντα παράνομης υλοτομίας από τη Δασική Υπηρεσία στη θέση «Καβελλάρης» περ/ρειας Δήμου Μεγάρων - Νέας Περάμου.

Δείτε εδώ την διακήρυξη:

Βιολογική καταπολέμηση του λεπιδόπτερου εντόμου της πιτυοκάμπης (Thaumatopoea pityocampa Schiff) των δασών πεύκης στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Μεγάρων

Δείτε εδώ την διακήρυξη:

Δείτε εδώ την περίληψη της Διακήρυξης:

[…]

Ολοκλήρωση διενέργειας διαγωνισμού: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3&4)"

Δείτε την Ανακοίνωση

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2)

Δείτε τη Διακήρυξη

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

[…]

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3&4)

Δείτε τη Διακήρυξη

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Δείτε […]

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για τα υπηρεσιακά οχήματα του Τμήματος 3 (Δασαρχείο Πόρου) για το οποίο ματαιώθηκε ο διαγωνισμός σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. οικ.89868/7887/24-10-2017 Απόφαση και τους όρους της υπ’ αριθ. 8/2017 Διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε την Πρόσκληση

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Δείτε […]

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 112.197,64€ (ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε εδώ την διακήρυξη:

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης:

[…]

Διακήρυξη Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα & Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε την Διακήρυξη

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 155.000,00€ (εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αρ.Διακ.11/2017)

Δείτε την Διακήρυξη