Η Διεύθυνση Δασών Νομού Δυτικής Αττικής, με έδρα Παλληκαρίδη 19-21 Αιγάλεω 12243, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάση της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου «Ανάθεση Επιμέρους Εργασιών Επικαιροποίησης των Δασικών Χαρτών, Μαγούλας, Ελευσίνας, Νέας Περάμου, Κορυδαλλού, Ερυθρών, Οινόης, Βιλλίων, Μεγάρων, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής» προϋπολογισμού 36679,68 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικό 45.482,8032 €.

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης

Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθμ. 03/2018 Διακήρυξης (Συνοπτικός Διαγωνισμός μετακόμισης σε Τ.Α.Σ. Αχαρνών)

Δείτε εδώ την Διευκρίνιση Νο.1:

Δείτε εδώ την Διευκρίνιση Νο.2:

[…]

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικής μεταφοράς (μετακόμισης) επίπλων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λοιπού εξοπλισμού και αρχείου εντός του κτιρίου που στεγάζεται ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Αχαρνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00€ (έντεκα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε την Διακήρυξη

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)

[…]

Διακήρυξη επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 26.000,00€ (είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε τη Διακήρυξη

Δείτε την Περίληψη Διακήρυξης

Διευκρινίσεις επί της υπ'αριθμ. 01/2018 Διακήρυξης

Δείτε το αρχείο των διευκρινίσεων

Διακήρυξη διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων ειδών (αυθεντικών ή ισοδύναμων μελανιών και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα, fax και εκτυπωτές) και γραφικής ύλης για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε εδώ την διακήρυξη:

Δείτε εδώ την προκήρυξη διακήρυξης διεθνούς […]

Ολοκλήρωση διενέργειας διαγωνισμού: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση:

Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκποίηση 32,50 χ.κ.μ. καυσοξύλων χαλεπίου πεύκης, τα οποία κατασχέθηκαν ως προϊόντα παράνομης υλοτομίας από τη Δασική Υπηρεσία στη θέση «Καβελλάρης» περ/ρειας Δήμου Μεγάρων - Νέας Περάμου.

Δείτε εδώ την διακήρυξη:

Βιολογική καταπολέμηση του λεπιδόπτερου εντόμου της πιτυοκάμπης (Thaumatopoea pityocampa Schiff) των δασών πεύκης στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Μεγάρων

Δείτε εδώ την διακήρυξη:

Δείτε εδώ την περίληψη της Διακήρυξης:

[…]

Ολοκλήρωση διενέργειας διαγωνισμού: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3&4)"

Δείτε την Ανακοίνωση