Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) για τα υπηρεσιακά οχήματα οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 21.275,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε εδώ την διακήρυξη:

Δείτε εδώ το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης […]

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «1) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ και 2) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 162.000,00€

Δείτε την διακήρυξη

Δείτε την περίληψη

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

[…]

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων, λοιπών υλικών και σαρωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, Αστικής Κατάστασης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 99.000,00€ (ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε εδώ την διακήρυξη:

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης:

[…]

Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) για τα υπηρεσιακά οχήματα των Τμημάτων για τα οποία ματαιώθηκε η αρχική διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. οικ. 54933/3918/03-07-2017 πρόσκληση και τους όρους της υπ’ αριθ. 5/2017 Διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε εδώ την επαναληπτική πρόσκληση:

Δείτε εδώ το τυποποιημένο έντυπο […]

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, αναλωσίμων ειδών (αυθεντικών ή ισοδύναμων μελανιών και toner για φωτοτυπικά μηχανήματα,fax και εκτυπωτές) και γραφικής ύλης για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 94.550,00€ (Ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε την ορθή επανάληψη της διακήρυξης ως προς την καταληκτική […]

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την παροχή υπηρεσίας του αντικειμένου : "Αφαίρεση - αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων & επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής", προϋπολογισμού 58.000,00 € (ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε εδώ την διακήρυξη:

«Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) και λιπαντικών για τα υπηρεσιακά οχήματα των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 32 του Ν.4412/2016 και τους όρους της υπ’ αριθμ. 5/2017 Διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.»

Δείτε εδώ την πρόσκληση:

Δείτε εδώ το τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης […]

Διαγωνισμός για την επιλογή εταιρίας Security, ιδρύματος Γ. και Αικ. Χατζηκώνστα.

Δείτε εδώ το κείμενο του διαγωνισμού.

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) και λιπαντικών για τα υπηρεσιακά οχήματα των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 50.200,00€ (ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αρ. Διακ.5/2017).

Δείτε την Διακήρυξη

Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «Εκτέλεση αμετάκλητων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», προϋπολογισμού 353.031,85€ (τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών) χωρίς Φ.Π.Α.

Δείτε την Περίληψη

Δείτε την Διακήρυξη