Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής του Έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ" Θέσεις : α/ "Αγ. Τριάδα – ρέμα Αγ. Τριάδας - λάκα Πατέρας" & β/ "Μάσκαρι"

Δείτε την Διακήρυξη

Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων τύπου τζιπ ή SUV για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 38.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (7/2019)

Δείτε εδώ τα εξής αρχεία:

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης […]

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια δύο (2) αυτοκινήτων τύπου τζιπ ή SUV και ενός (1) ημιφορτηγού διπλοκάμπινου οχήματος (PICK-UP) για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00€ (εβδομήντα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε την Διακήρυξη Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) […]

Διακήρυξη Β' επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου Καπανδριτίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε την Διακήρυξη

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών αφαίρεσης - αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και επιγραφών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 35.991,00€ (τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ένα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε την Διακήρυξη

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

[…]

Διακήρυξη Α' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δασαρχείου Καπανδριτίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε την Διακήρυξη

Παροχή διευκρινίσεων για την υπ’ αριθμ. 04/2019 διακήρυξη συνοπτικoύ διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την αναβάθμιση του συστήματος αρχειοθέτησης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α΄ και Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε τις Διευκρινίσεις

2η Παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης 02/2019 - Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή φύλαξης και ασφάλειας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Διευκρίνιση για Ε.Λ.Π.Κ.)

Δείτε τη Διευκρίνιση

Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθ. 02/2019 Διακήρυξης (Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή φύλαξης και ασφάλειας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)

Δείτε τις Διευκρινίσεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α΄ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.160,00€ (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α

Δείτε τη Διακήρυξη

Δείτε τον Πίνακα Συμμόρφωσης

Δείτε το ΤΕΥΔ

[…]