Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης εργασιών απομάκρυνσης αποθέσεων επικίνδυνων αποβλήτων και περιορισμού της περιβαλλοντικής ζημίας σε ρυπασμένους χώρους που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε τη Διακήρυξη

Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για τα υπηρεσιακά οχήματα του Δασονομείου Σαλαμίνας του Δασαρχείου Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 του ν. 4412/2016 και τους όρους της συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 8/2017 Διακήρυξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε την Πρόσκληση

Δείτε το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

[…]

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βόρειου Τομέα & Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Δείτε εδώ την διακήρυξη:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 47.000,00€ (σαράντα επτά χιλιάδων συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αρ. Διακ. 10/2017)

Δείτε την Διακήρυξη

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 132.000,00€ (εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτη τη Διακήρυξη

Δείτη την Περίληψη

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για τα υπηρεσιακά οχήματα του Δασονομείου Σαλαμίνας του Δασαρχείου Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 32 του ν. 4412/2016 και τους όρους της συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 8/2017 Διακήρυξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε την Πρόσκληση

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

[…]

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) για τα υπηρεσιακά οχήματα οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 21.275,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε εδώ την διακήρυξη:

Δείτε εδώ το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης […]

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «1) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚOΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ & ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ και 2) ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΠΕΙΡΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 162.000,00€

Δείτε την διακήρυξη

Δείτε την περίληψη

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

[…]

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων, λοιπών υλικών και σαρωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α΄ και Κοινωνικών Υποθέσεων, Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής, Αστικής Κατάστασης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής, Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 99.000,00€ (ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε εδώ την διακήρυξη:

Δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης:

[…]

Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) για τα υπηρεσιακά οχήματα των Τμημάτων για τα οποία ματαιώθηκε η αρχική διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. οικ. 54933/3918/03-07-2017 πρόσκληση και τους όρους της υπ’ αριθ. 5/2017 Διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε εδώ την επαναληπτική πρόσκληση:

Δείτε εδώ το τυποποιημένο έντυπο […]