Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση με την επωνυμία «GRATA AKKAD FAROUK - Εισαγ. & Εμπορ. Ενδυμάτων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ Α/173/2013)

Δείτε εδώ την περίληψη:

Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και εισόδου κοινού

Δείτε την Απόφαση

Τροποποίηση απόφασης ανάρτησης δασικών χαρτών δημοτικών ενοτήτων Βαρνάβα και Γραμματικού δήμου Μαραθώνα και δημοτικής ενότητας Καπανδριτίου δήμου Ωρωπού Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και πρόσκλησης ενδιαφερομένων για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους

Δείτε την Απόφαση

Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 318/6977/27-1-2017(ΑΔΑ:Ω15ΞΟΡ1Κ-ΝΜΜ) απόφασης ΄Ανάρτηση δασικού Χάρτη Δήμου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχόμενου του’ αποκλειστικά και μόνο ως προς την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων και την καταληκτική ημερομηνία αυτής

Δείτε την Ανακοίνωση

Δείτε την Απόφαση

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων σχετικά με την παραλαβή αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015, για τον μήνα Αύγουστο τρέχοντος έτους.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης Α’ και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με την παραλαβή αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015, για το διάστημα από 1 μέχρι 18 Αυγούστου τρέχοντος έτους.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση της Δ/νσης Αστικής Κατ/σης Βόρειου Τομέα και Ανατολικής Αττικής (Τμήμα Ιθαγένειας) σχετικά με την παραλαβή αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4332/2015, για το διάστημα από 1 μέχρι 31 Αυγούστου τρέχοντος έτους.

Δείτε την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση Τροποποίησης Απόφασης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη Δήμου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών και Πρόσκλησης Υποβολής Αντιρρήσεων

Δείτε την Ανακοίνωση Τροποποίησης Απόφασης

Δείτε την Απόφαση Τροποποίησης

[…]

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Δείτε εδώ την περίληψη της απόφασης:

Ανακοίνωση για την λειτουργία της Σφραγίδας της Χάγης στις 17/5/17

Δείτε την ανακοίνωση