Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών

Αιόλου 72, 105 59, Αθήνα, Τηλ: 210 3237 084, Fax: 210 3232 934, e-mail: klirodotimata@attica.gr

Τμήμα Εποπτείας
Τηλ: 210 3237 082, 085
Τμήμα Εκκαθάρισης
Τηλ: 210 3232 932, 933, 935
Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών
Τηλ: 210 3237 078
Τμήμα Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης
Τηλ: 210 3237 084

Η αποστολή της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών συνίσταται στην εκκαθάριση και εποπτεία κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Ειδικότερα, η Διεύθυνση απαρτίζεται από τέσσερα (4) Τμήματα οι αρμοδιότητες των οποίων, ενδεικτικά, θα μπορούσαν να αποτυπωθούν ως ακολούθως:
• Το Τμήμα Εποπτείας το οποίο είναι αρμόδιο για την εποπτεία της διαχείρισης των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων και πιο συγκεκριμένα επί θεμάτων που αφορούν την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού, τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, την εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων τους, την εκμίσθωση ακινήτων, την κατάθεση και επένδυση κοινωφελών περιουσιών, την έγκριση των απολογισμών τους, την έγκριση διορισμού υποτρόφων, τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων και βοηθημάτων κ.α.
• Το Τμήμα Εκκαθάρισης, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκκαθάριση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, την έγκριση αμοιβών δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων, την επένδυση ή αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων, την εκποίηση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων τους, το διορισμό των εκτελεστών διαθήκης και των εκκαθαριστών των κληρονομιών, καθώς και τον καθορισμό των αμοιβών τους, την έγκριση λογοδοσίας των εκτελεστών διαθήκης κ.α.
• Το Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική εποπτεία των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, οι οποίοι διορίζονται και έχουν ως έργο την εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών, στην οποία περιλαμβάνονται, η επένδυση ή αξιοποίηση ή εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων, την έγκριση λογοδοσίας των κηδεμόνων, την εκκίνηση της διαδικασίας για την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του δημοσίου κ.α.
• Το Τμήμα Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση μητρώου κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, διαθηκών και σχολαζουσών κληρονομιών, την τήρηση του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, την τήρηση και ενημέρωση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυνσης και την ενημέρωση των πολιτών για θέματα αρμοδιότητάς της κ.α.

Νομοθεσία της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών:
Α. Ν.4182/2013. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της διαδικασίας εκμίσθωσης ακινήτων κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4182/2013
Β. Ν.4223/2013 (άρθρο 32)
Γ. 1/2014 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών
Δ. Ν.4261/2014 άρθρο 171 (τροποιήσεις του Ν.4182/2013)
Ε. 2η Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών

1η περίπτωση: Διοικητές Κοινωφελών Ιδρυμάτων
2η περίπτωση: Κληρονομιές, κληροδοσίες ή δωρεές χωρίς ειδικό σκοπό
3η περίπτωση: Διαχειριστές κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης
4η περίπτωση: Εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών & κληροδοσιών υπέρ κοινωφελών σκοπών
5η περίπτωση: Κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών

Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Κοινωφελείς Περιουσίες Σχολάζουσες Κληρονομιές

Εγκύκλιοι
A. Διαδικασία μακροχρόνιων μισθώσεων
B. Διαδικασία μισθώσεων
Γ. Διαδικασία χορήγησης υποτροφιών και βοηθημάτων
Δ. Φορολογικά θέματα ερωτήσεις