Τροποποίηση της αριθ. 77501/26283/12-09-2018 απόφασής μας «περί καθιέρωσης ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και εισόδου κοινού»

Δείτε την Απόφαση