Τροποποίηση της αριθ. 01/2019 Διακήρυξης (αριθ. πρωτ.: οικ. 11651/1194/4-2-2019, ΑΔΑΜ: 19PROC004414378) και Προκήρυξης (αριθ. πρωτ.: οικ. 11661/1195/4-2-2019, ΑΔΑΜ: 19PROC004415108) ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 69642) για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται το Γραφείο Συντονιστή και οι λοιπές αυτοτελείς μονάδες οι οποίες υπάγονται στο Συντονιστή ή λειτουργούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωφελών Περιουσιών, προϋπολογισμού 155.000,00€ (εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτε την Απόφαση Τροποποίησης Διακήρυξης & Προκήρυξης