Στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Ιανουάριος 2018)

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό του Ιανουαρίου 2018: