Σας ενημερώνουμε ότι, κατά την 14η -12-2017, το Γραφείον Επισημειώσεως της Συμβάσεως της Χάγης (Apostille), λόγω της πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας, θα λειτουργήσει με προσωπικόν ασφαλείας. Ευχαριστούμε δια την κατανόηση