Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για τα υπηρεσιακά οχήματα του Τμήματος 3 (Δασαρχείο Πόρου) για το οποίο ματαιώθηκε ο διαγωνισμός σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. οικ.89868/7887/24-10-2017 Απόφαση και τους όρους της υπ’ αριθ. 8/2017 Διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε την Πρόσκληση

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Δείτε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Δείτε το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς