Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για τα υπηρεσιακά οχήματα του Τμήματος 3 (Δασαρχείο Πόρου) για το οποίο ματαιώθηκε ο διαγωνισμός σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. οικ.89868/7887/24-10-2017 Απόφαση και τους όρους της υπ’ αριθ. 8/2017 Διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε την Πρόσκληση

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Δείτε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Δείτε το Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page