Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑ:

ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:
•Όσοι έχουν αφιχθεί και διαμένουν ήδη στην Ελλάδα, πριν την 2-5-2001. (άρθρο 35
περιπτ. γ’ Ν.3284/2004) και η συνολική διάρκεια απουσίας τους από τη χώρα μετά την ημερομηνία αυτή δεν υπερβαίνει κατ΄ έτος συνολικά τους τρεις μήνες.
•Όσοι έχουν παραπεμφθεί για συνέντευξη στις Επιτροπές, με βάση το άρθρο 18 Ν.3491/2006 που έχουν αποκτήσει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή ελληνική ιθαγένεια μετά από έκδοση σχετικής περί της ελληνικής ιθαγένειας διαπιστωτικής πράξης του Νομάρχη είτε με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.
• Όσοι είναι γονείς ή τέκνα ομογενών που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με
βάση τους νόμους Ν.2790/2000 και Ν.2130/1993, χωρίς χρονικό περιορισμό άφιξης και
διαμονής στη Χώρα. (άρθρο 41 Ν.3731/2008)

ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
• Όσοι έχουν υποβάλει αιτήσεις στα Ελληνικά Προξενεία (άρθρο 15 Ν.3284/2004)
• Όσοι έχουν υποβάλει αιτήσεις, οι οποίες έχουν στο παρελθόν απορριφθεί και
επανεξετάζονται από την Επιτροπή (λόγω συμπληρωματικής κατάθεσης νέων στοιχείων κλπ)

Για την διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών από πρώην Σοβιετική Ένωση ή την έκδοση Ειδικού Δελτίου ταυτότητας ομογενών* που διαμένουν ή θα εγγραφούν αποκλειστικά στο Δήμο Αθηναίων θα πρέπει:

*Σημειώνουμε ότι μπορείτε ως ομογενείς να ζητήσετε και να σας δοθεί από την υπηρεσία εξάμηνης διάρκειας άδεια διαμονής και εργασίας η οποία ανανεώνεται έως ότου εξεταστεί το αίτημά σας με την προϋπόθεση ότι δεν είστε κάτοχος άλλου τίτλου άδειας διαμονής.

ΒΗΜΑ 1. Συλλέξτε τα δικαιολογητικά:

•Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου (εν ισχύ για τους διαμένοντες στο εξωτερικό και ανεξαρτήτως από το χρόνο λήξης του για τους διαμένοντες στη Χώρα, βάσει του άρθρου 76 του Ν.2910/2001) συνοδευόμενο από την επίσημη μετάφρασή του.
•Πιστοποιητικό γέννησης του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.
•Πιστοποιητικό γάμου των γονέων του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.
•Πιστοποιητικό γέννησης του ανιόντος από τον οποίο έλκει την ελληνική καταγωγή ο αιτών, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο.
• Σημείωμα Δακτυλοσκόπησης, μόνο για τα αιτήματα ομογενών που ζουν στην Ελλάδα.
• Εάν υπάρχουν τυχόν στρατιωτικά βιβλιάρια γονέων ή προγόνων, βεβαιώσεις αποκατάστασής τους ως ομογενείς, εγγραφές τους στα προξενικά μητρώα.

ΒΗΜΑ 2. Συμπληρώστε την αίτηση πολιτογράφησης
Αίτηση κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας ομογενών ΕΣΣΔ

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την υποβολή της αίτησής σας και σε ειδικό χώρο αυτής μπορείτε να ζητήσετε και τον εξελληνισμό των στοιχείων του ονόματος και του επιθέτου σας εφόσον έχουν αλλοιωθεί/προσαρμοστεί στις καταλήξεις που συνηθίζονταν στις χώρες διαμονής σας.

ΒΗΜΑ 3. Καταθέστε την αίτηση

Για να καταθέσετε την αίτησή σας θα πρέπει να προσέλθετε στην υπηρεσία μας Υπατίας 6, Αθήνα, 1ος όροφος, γραφεία Πολιτογράφησης ακολουθώντας το πρόγραμμα εξυπηρέτησης κοινού έως 14/11/2017 ή το πρόγραμμα εξυπηρέτησης κοινού από 15/11/2017.

Μετά τον έλεγχο της πληρότητας και της γνησιότητας των δικαιολογητικών που καταθέσατε με την αίτησή σας ακολουθεί ερώτημα από το αρμόδιο τμήμα μας για την ποινική σας κατάσταση (αναζήτηση ποινικού μητρώου από Υπ. Δικαιοσύνης )και εφόσον η ποινική σας κατάσταση το επιτρέπει ακολουθεί η συνέντευξή σας ενώπιον ειδικής Επιτροπής. Διαφορετικά το αίτημα απορρίπτεται.

ΒΗΜΑ 4. Συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή Πολιτογράφησης

Για τη συνέντευξη η υπηρεσία σας στέλνει πρόσκληση με την οποία σας ορίζεται η ημερομηνία και η ώρα της συνέντευξης. Κατά την ημερομηνία συνέντευξης σας μπορείτε, εφόσον δεν έχετε υποβάλλει μαζί με την αίτηση σας, να προσκομίσετε όποια στοιχεία διαθέτετε που μπορούν να βοηθήσουν την κρίση της Επιτροπής για την ιδιότητα σας ως ομογενής όπως βεβαιώσεις συμμετοχής σε ελληνικούς συλλόγους της περιοχής, βεβαιώσεις φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, παλαιά έγγραφα προγόνων σας που πιστοποιούν την ελληνική καταγωγή κ.α.

Σημειώνουμε για τη συνέντευξη ότι από την Επιτροπή σας υποβάλλονται ερωτήσεις που αναφέρονται σε ένα σύντομο ιστορικό σας (πότε ήρθατε στη Χώρα, την οικογενειακή σας κατάσταση και την επαγγελματική σας δραστηριότητα, για τη ζωή σας στη χώρα που μένατε), στη γνώση σας και την επαφή σας με τα ελληνικά ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής σας εκεί. Ακολουθούν ερωτήσεις ιστορικές, γεωγραφικές και πολιτικές για να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον και η επαφή σας με την ελληνική ιστορία και πραγματικότητα αλλά και ερωτήσεις για την ένταξή σας στην ελληνική κοινωνία από τη στιγμή που είστε πλέον και μόνιμος κάτοικος Ελλάδας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί μπορεί να αποδείξει την προσαρμογή σας και την ένταξή σας στην ελληνική κοινωνία αλλά και την δυνατότητά σας να συμμετέχετε ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας.

Να σημειώσουμε τέλος, ότι κάθε ενδιαφερόμενος κρίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ως μεμονωμένη περίπτωση, χωρίς δηλαδή να συνδέεται η κρίση της Επιτροπής από τη συγγένεια που έχετε με πρόσωπα που έχουν ήδη κριθεί ομογενείς κατά το παρελθόν.

Σε περίπτωση που έχετε ζητήσει Ειδικό Δελτίο Ομογενούς και η Επιτροπή σας έχει κρίνει θετικά ή αρνητικά εκδίδεται απόφαση. Η απόφαση αυτή καθώς και ο φάκελος διαβιβάζεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και εφόσον η απόφαση αυτή είναι θετική, στην αρμόδια για την έκδοση του Δελτίου Ταυτότητας Διεύθυνση Αλλοδαπών του υπουργείου αυτού.
Σε περίπτωση που έχετε ζητήσει την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας ακολουθεί, μετά την έκδοση της απόφασης, η ορκωμοσία σας όπως περιγράφεται παρακάτω στο βήμα 6.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Επιτροπή έκρινε αρνητικά έχετε το δικαίωμα, εντός 30 ημερών από την λήψη της απόφασης, να υποβάλλετε ένσταση ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών ή ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων.

ΒΗΜΑ 5. Έκδοση απόφασης κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας

Μετά τη θετική κρίση της Επιτροπής εκδίδεται απόφαση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα είτε με τα στοιχεία που υπάρχουν στη ληξιαρχική πράξη γέννησης είτε με αυτά που έχετε δηλώσει με την υπεύθυνη δήλωση εξελληνισμού σας. Ακολουθεί η δημοσίευση περίληψης της απόφασης αυτής στην εφημερίδα της Κυβέρνησης και ακολουθεί η ορκωμοσία σας (ΒΗΜΑ 6).

ΒΗΜΑ 6. Ορκωμοσία Έλληνα Πολίτη

Η διαδικασία της απόκτησης ιθαγένειας ολοκληρώνεται με την ορκωμοσία σας ως Έλληνα Πολίτη για την οποία η υπηρεσία σας στέλνει επιστολή με την οποία ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ορκωμοσίας σας. Με την επιστολή αυτή σας αποστέλλεται και μία Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνετε τα στοιχεία των ανήλικων παιδιών σας.

Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον υποβάλλατε αίτημα για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας στο ελληνικό προξενείο της χώρας διαμονής σας και πλέον μένετε μόνιμα στην Ελλάδα, να ορκιστείτε στην υπηρεσία μας εφόσον ο Δήμος διαμονής σας είναι ο Δήμος Αθηναίων.

ΒΗΜΑ 7. Εντολή δημοτολόγησης ή/και Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Αθηναίων*

Αποτελεί το τελευταίο στάδιο στο οποίο εμπλέκεται η υπηρεσία μας μετά την ορκωμοσία σας και αφορά την εντολή που δίνεται για τις γυναίκες για την εγγραφή τους στο δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων ενώ για τους άνδρες πρέπει να προηγηθεί η έκδοση απόφασης εγγραφής στα μητρώα αρρένων του Δήμου Αθηναίων και ακολούθως να γίνει η εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο του Δήμου.

Στις αποφάσεις/εντολές αυτές επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία υπάρχουν στο φάκελό σας:
• Αντίγραφο πρακτικού ορκωμοσίας
• Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του ομογενούς
• Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου
• Πρωτότυπα πιστοποιητικά γέννησης των ανήλικων τέκνων

*Σημειώνουμε ότι την ελληνική ιθαγένεια αποκτούν και τα παιδιά των πολιτογραφούμενων εάν κατά την ημερομηνία ορκωμοσίας είναι ανήλικα –έως 18 ετών-. Για την διαδικασία αυτή θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δήμο Αθηναίων. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία ορκωμοσίας έχουν ενηλικιωθεί τα κατά την υποβολή της αίτησης ανήλικα τέκνα θα πρέπει αυτά να υποβάλλουν νέο αίτημα το οποίο εξετάζεται κατά προτεραιότητα.