Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών: ΑΛΒΑΝΙΑ (Βορ. Ήπειρος), ΤΟΥΡΚΙΑ (Κωνσταντινούπολη, Ίμβρος, Τένεδος), ΚΥΠΡΟΣ

ΒΗΜΑ 1. Συλλέξτε τα δικαιολογητικά:
1. Μια φωτογραφία
2. Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ, επικυρωμένο από Έλληνα δικηγόρο με το ειδικό ένσημο επικύρωσης
3. Ακριβές αντίγραφο Ε.Δ.Τ.Ο. σε ισχύ ή άδεια διαμονής, επικυρωμένο από ελληνική δημόσια αρχή.
4. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ πιστοποιητικό γέννησης, επικυρωμένο από την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή στη χώρα έκδοσής του, και μετάφραση. Η μετάφραση θα πρέπει να έχει γίνει είτε από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών (ΑΡΙΩΝΟΣ 10, ΑΘΗΝΑ) είτε από Έλληνα δικηγόρο (όχι μεταφραστικά κέντρα). Σημειώνεται ότι εφόσον υπάρχει για την γέννηση και ελληνική ληξιαρχική πράξη γέννησης θα πρέπει να υποβάλλεται και αυτή
5. Παράβολο (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΥ Α, ΚΑΕ 3744) από την εφορία 100 ευρώ
Για ομογενείς Τουρκίας και Κύπριους επιπλέον απαιτείται:
6. Φωτοαντίγραφο του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
7. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του προηγούμενου έτους.
* Όσες μετά από τον γάμο απέκτησαν το επώνυμο του συζύγου τους, απαιτείται ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ πιστοποιητικό γάμου επικυρωμένο και μεταφρασμένο όπως και το πιστοποιητικό γέννησης, ώστε να φαίνεται το επώνυμο πριν και μετά τον γάμο.

ΒΗΜΑ 2. Συμπληρώστε την αίτηση πολιτογράφησης (Συμπληρώνετε υποχρεωτικά όλα τα πεδία)
Αίτηση Πολιτογράφησης

ΒΗΜΑ 3. Καταθέστε την αίτηση
Για να καταθέσετε την αίτησή σας θα πρέπει να προσέλθετε στην υπηρεσία μας Υπατίας 6, Αθήνα, 1ος όροφος, γραφεία Πολιτογράφησης ακολουθώντας το πρόγραμμα εξυπηρέτησης κοινού έως 14/11/2017 ή το πρόγραμμα εξυπηρέτησης κοινού από 15/11/2017.
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την ολοκλήρωση της πολιτογράφησής σας γίνονται από την υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια από πλευράς σας. Σε περίπτωση που θα πρέπει να προσκομίσετε κάποιο συμπληρωματικό δικαιολογητικό η υπηρεσία μας σας στέλνει επιστολή. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να κάνετε γνωστά στην υπηρεσία οποιαδήποτε στοιχεία αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας σας υποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση αλλαγής κατοικίας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απευθύνετε στη Γραμματεία της υπηρεσίας μας.

ΒΗΜΑ 4. Έκδοση απόφασης απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας
Ύστερα από την αναζήτηση από την Υπηρεσία μας στοιχείων που ορίζει ο Νόμος, (ποινικό μητρώο και εφόσον δεν συντρέχουν απαγορευτικοί λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας) εκδίδεται απόφαση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας σύμφωνα είτε με τα στοιχεία που υπάρχουν στη ληξιαρχική πράξη γέννησης – πιστοποιητικό γέννησης, είτε με αυτά που έχετε δηλώσει με την υπεύθυνη δήλωση εξελληνισμού σας με την αίτηση που καταθέσετε. Ακολουθεί η δημοσίευση περίληψης της απόφασης αυτής στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
(Σημαντική παρατήρηση: Για τους ομογενείς Τουρκίας και Κύπριους οι οποίοι κατέχουν άδεια διαμονής δεν παρέχεται η δυνατότητα εξελληνισμού ενώ ακολουθεί ύστερα από την δημοσίευση περίληψης της απόφασης πολιτογράφησης στην εφημερίδα της Κυβέρνησης και η ορκωμοσία σας ως Έλληνας Πολίτης. Για την ορκωμοσία σας η υπηρεσία σας στέλνει επιστολή με την οποία ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ορκωμοσίας σας. Με την επιστολή αυτή σας αποστέλλεται και μία Υπεύθυνη Δήλωση ορκωμοσίας στην οποία δηλώνετε τα στοιχεία των ανήλικων παιδιών σας)

ΒΗΜΑ 5. Εντολή δημοτολόγησης ή/και Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Αθηναίων*
Αποτελεί το τελευταίο στάδιο στο οποίο εμπλέκεται η υπηρεσία μας και αφορά την εντολή που δίνεται για τις γυναίκες για την εγγραφή τους στο δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων ενώ για τους άνδρες πρέπει να προηγηθεί η έκδοση απόφασης εγγραφής στα μητρώα αρρένων του Δήμου Αθηναίων και ακολούθως να γίνει η εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο του Δήμου.
Στις αποφάσεις/εντολές αυτές επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά τα οποία υπάρχουν στο φάκελο σας:
– Πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης του ομογενούς
– Πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου
*Σημειώνουμε ότι την ελληνική ιθαγένεια αποκτούν και τα παιδιά των πολιτογραφούμενων εάν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ή της ορκωμοσίας για ομογενείς Τουρκίας ή Κύπριους, είναι ανήλικα και άγαμα –έως 18 ετών-. Για την διαδικασία αυτή θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δήμο Αθηναίων. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ή της ορκωμοσίας για ομογενείς Τουρκίας ή Κύπριους έχουν ενηλικιωθεί τα κατά την υποβολή της αίτησης ανήλικα τέκνα θα πρέπει αυτά να υποβάλλουν νέο αίτημα.

ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ
Αίτηση για κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών