Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

ΒΗΜΑ 1. Συλλέξτε τα δικαιολογητικά:
1. Μια φωτογραφία.
2. Δήλωση πολιτογράφησης. Γίνεται στον Δήμο κατοικίας με 2 Έλληνες μάρτυρες.
3. Ακριβές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοτυπία όλων των σελίδων του. Επίσης φωτοτυπία όλων των σελίδων των παλαιών διαβατηρίων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση αφίξεων και αναχωρήσεων από τη χώρα από το 2005 έως σήμερα.
4. Ακριβές φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής σε ισχύ. (Όχι βεβαίωση)
5. Προηγούμενες ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ για ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ τουλάχιστον από τις 24 Μαρτίου 2005 έως σήμερα. Για αλλογενείς συζύγους ομογενών απαιτείται μόνο βεβαίωση από την διεύθυνση αλλοδαπών της Αστυνομίας για τις νόμιμες παραμονές τους στην Ελλάδα.

  • Οι πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σύζυγοι Ελλήνων με παιδί, οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και οι ανιθαγενείς αρκεί να κατέχουν ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ για τα προηγούμενα 3 χρόνια από την ημερομηνία της αίτησης. Εξαιρούνται οι σύζυγοι Ελλήνων Πολιτών χωρίς παιδιά όπου απαιτείται επταετής νόμιμη διαμονή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

6. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ πιστοποιητικό γέννησης – και πιστοποιητικό γάμου για τις γυναίκες – επικυρωμένο ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και, εν συνεχεία, μεταφρασμένο είτε από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών (ΑΡΙΩΝΟΣ 10, ΑΘΗΝΑ) είτε από Έλληνα δικηγόρο (όχι μεταφραστικά κέντρα).
7. Παράβολο (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΥ Α, ΚΑΕ 3744) από την εφορία: 700 ευρώ στο όνομα του ενδιαφερόμενου.

  • Οι πολίτες Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες και οι ανιθαγενείς Παράβολο (ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΤΥΠΟΥ Α, ΚΑΕ 3744) από την εφορία: 100 ευρώ στο όνομα του ενδιαφερόμενου

8. Φωτοαντίγραφο του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
9. Φωτοαντίγραφα εκκαθαριστικών της εφορίας του προηγούμενου έτους, καθώς και των 7 (επτά) τελευταίων ετών.
10. Αν υπάρχουν: ασφαλιστική ενημερότητα από ασφαλιστικά ταμεία (πχ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ), βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο και πιστοποιητικά ελληνομάθειας ή βεβαιώσεις φοίτησης σε ελληνικά σχολεία.

ΒΗΜΑ 2. Συμπληρώστε την αίτηση πολιτογράφησης
(Συμπληρώνετε υποχρεωτικά όλα τα πεδία)
Αίτηση Πολιτογράφησης Αλλογενών

ΒΗΜΑ 3. Κλείστε ραντεβού για την ημερομηνία που θα καταθέσετε την αίτηση και τα δικαιολογητικά

Για να κλείσετε το ραντεβού σας θα πρέπει να προσέλθετε στην υπηρεσία μας, Υπατίας 6, Αθήνα, 1ος όροφος, γραφείο 1 σύμφωνα με το πρόγραμμα εξυπηρέτησης κοινού έως 14/11/2017 ή το πρόγραμμα εξυπηρέτησης κοινού από 15/11/2017 ή τηλεφωνικά στο 210 3258 304, 305.

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών στην ημερομηνία και ώρα που σας έχει οριστεί και εφόσον αυτά είναι πλήρη, οι διαδικασίες που ακολουθούνται για την ολοκλήρωση της πολιτογράφησής σας γίνονται από την υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται καμία άλλη ενέργεια από πλευράς σας. Σε περίπτωση που θα πρέπει να προσκομίσετε κάποιο συμπληρωματικό δικαιολογητικό η υπηρεσία μας σας στέλνει επιστολή. Για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να κάνετε γνωστά στην υπηρεσία οποιαδήποτε στοιχεία αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας σας υποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση αλλαγής κατοικίας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απευθύνετε στη Γραμματεία της υπηρεσίας μας. Σημειώνουμε, τέλος, ότι η μόνη από πλευράς σας ενημέρωση αφορά την ανανέωση της άδειας διαμονής σας, φωτοαντίγραφο της οποίας θα πρέπει να προσκομίζετε στην υπηρεσία μας όποτε αυτή εκδίδεται.

ΒΗΜΑ 4. Συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή Πολιτογράφησης

Κατά την ημερομηνία και ώρα που σας έχει οριστεί με πρόσκληση που σας αποστέλλεται και προσκομίζοντας τα τυχόν Δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή, δίνετε συνέντευξη ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Κατά τη συνέντευξη εξετάζεται η γνώση της ελληνικής γλώσσας αλλά και η γνώση σας σε θέματα ιστορίας, πολιτισμού και θεσμών της χώρας, χρήσιμο για το λόγο αυτό είναι να συμβουλευθείτε και να διαβάσετε το παρακάτω εγχειρίδιο:

• «ΕΛΛΑΔΑ, η δεύτερη πατρίδα»

Σημειώνουμε ότι ανάλογα με την κρίση της Επιτροπής και την βαθμολόγησή σας σε όλα τα επίπεδα που από το Νόμο εξετάζονται από την Επιτροπή, διαμορφώνεται θετική ή αρνητική εισήγηση της Επιτροπής η οποία σας κοινοποιείται με έγγραφο της υπηρεσίας μας. Εάν υπάρχει αρνητική εισήγηση της Επιτροπής έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε στο Συμβούλιο Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών την ένσταση και τις αντιρρήσεις σας, σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της εισήγησης. Ανάλογα με την κρίση του Συμβουλίου Ιθαγένειας είτε γίνεται δεκτή η ένσταση και οι αντιρρήσεις σας είτε απορρίπτονται.
Στη πρώτη περίπτωση ακολουθεί Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία γίνεται δεκτή η αίτησή σας για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας και ακολουθεί η κοινοποίηση της ανακοίνωσης πολιτογράφησης και στην υπηρεσία μας προκειμένου να κληθείτε σε ορκωμοσία όπως περιγράφεται παρακάτω στο βήμα 6.
Στη δεύτερη περίπτωση απορρίπτεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η αίτησή σας και μπορείτε να υποβάλλεται νέα αίτηση με μειωμένο παράβολο διακοσίων ευρώ (200) ύστερα από ένα χρόνο μετά την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
.

ΒΗΜΑ 5. Έκδοση απόφασης κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας

Μετά τη θετική κρίση της Επιτροπής που σας κοινοποιείται, ο φάκελός σας με την κρίση της Επιτροπής διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών για να ακολουθήσει η έκδοση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Ύστερα από την δημοσίευση περίληψης της απόφασης απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και της ανακοίνωσης για αυτή που ακολουθεί στην υπηρεσία μας, ακολουθεί το επόμενο βήμα που είναι η ορκωμοσία σας.

ΒΗΜΑ 6. Ορκωμοσία Έλληνα Πολίτη

Η διαδικασία πολιτογράφησης ολοκληρώνεται με την ορκωμοσία σας ως Έλληνα Πολίτη για την οποία η υπηρεσία σας στέλνει επιστολή με την οποία ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ορκωμοσίας σας. Με την επιστολή αυτή σας αποστέλλεται και μία Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνετε τα στοιχεία των ανήλικων παιδιών σας.

ΒΗΜΑ 7. Εντολή δημοτολόγησης ή/και Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Αθηναίων*

Αποτελεί το τελευταίο στάδιο στο οποίο εμπλέκεται η υπηρεσία μας μετά την ορκωμοσία σας, για τους αλλογενείς και αφορά την εντολή που δίνεται για τις γυναίκες για την εγγραφή τους στο δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων ενώ για τους άνδρες πρέπει να προηγηθεί η έκδοση απόφασης εγγραφής στα μητρώα αρρένων του Δήμου Αθηναίων και ακολούθως να γίνει η εγγραφή τους στο Δημοτολόγιο του Δήμου.

*Σημειώνουμε ότι την ελληνική ιθαγένεια αποκτούν και τα παιδιά των πολιτογραφούμενων εάν κατά την ημερομηνία ορκωμοσίας των γονέων είναι άγαμα και ανήλικα –έως 18 ετών-. Για την διαδικασία αυτή θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δήμο Αθηναίων. Σε περίπτωση που τα κατά την υποβολή της αίτησης ανήλικα τέκνα έχουν ενηλικιωθεί κατά την ημερομηνία ορκωμοσίας πρέπει αυτά να υποβάλλουν νέο αίτημα.

ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ
Αίτηση για κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών