Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Δείτε εδώ την περίληψη της απόφασης: