Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προσλαμβάνει προσωπικό με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Δράσης "Ενίσχυση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με ανθρώπινο δυναμικό"

Δείτε την Ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. ΣΟΧ1/2019

Δείτε το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Δείτε το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης χειρισμού Η/Υ

Δείτε το Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας

Δείτε το Έντυπο της αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ6