Διευκρινίσεις επί της υπ’αριθ. 01/2019 Διακήρυξης (Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας)

Δείτε τις διευκρινίσεις