Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 45.000,00€ (ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ) ενδεικτικά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Δείτε την Διακήρυξη

Διόρθωση των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης 9/2016

Δείτε την Διόρθωση

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page