Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) - στολές (σακάκι εργασίας και παντελόνι εργασίας), υποδήματα (μποτάκια ασφαλείας), γάντια και κράνη ασφαλείας - για την κάλυψη των αναγκών των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 36.000,00€ (τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αρ. Διακ.7/2018)

Δείτε την Διακήρυξη

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)

Δείτε τον Πίνακα Συμμόρφωσης

Δείτε το Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς

Δείτε το Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς