Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου: «1) Εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε περιοχές αιγιαλού & παραλίας του Δήμου Αίγινας και 2) Εκτέλεση κατεδάφισης πολεοδομικών αυθαιρέτων σε κοινόχρηστους χώρους & προστατευόμενες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής», συνολικού προϋπολογισμού 117.552,00€ (εκατό δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ) με Φ.Π.Α. (CPV: 45110000)

Δείτε την Διακήρυξη