Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 132.000,00€ (εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δείτη τη Διακήρυξη

Δείτη την Περίληψη

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page