Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 126.540,00€ (εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ), χωρίς Φ.Π.Α. (Αρ.Διακ. 2/2017)

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης

Δείτε την Διακήρυξη

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page