Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας στα κτίρια που στεγάζονται οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, προϋπολογισμού 72.000,00€ (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Αρ. Διακ. 11/2016)

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης

Δείτε την Διακήρυξη

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page