Δημοσίευση εγκεκριμένων προϋπολογισμών, οικονομικού έτους 2019, δύο (2) κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται η Ακαδημία Αθηνών

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του κληροδοτήματος “Δημητρίου Φωκά”.

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του κληροδοτήματος “Ανδρέα Ανδρεάδου”.