Δημοσίευση εγκεκριμένων προϋπολογισμών, οικονομικού έτους 2017, τριών (3) κληροδοτημάτων και δωρεών που διαχειρίζεται το Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, της δωρεάς «Ασημούλας Ασημάκου».

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, του κληροδοτήματος «Μαρίας Βέλτσου»

Δείτε εδώ τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2017, του κληροδοτήματος «Σταματίας Δανιηλίδου»