Βιολογική καταπολέμηση του λεπιδόπτερου εντόμου της πιτυοκάμπης (Thaumatopoea pityocampa Schiff) των δασών πεύκης στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Μεγάρων

Δείτε εδώ την διακήρυξη:

Δείτε εδώ την περίληψη της Διακήρυξης:

Δείτε εδώ την Ειδική Συγγραφή:

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό:

Δείτε εδώ το τιμολόγιο:

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης:

Δείτε την ανακοίνωση