Απόφαση συγκρότησης επιτροπής κληρώσεων για τη διεξαγωγή Ηλεκτρονικών κληρώσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Δείτε εδώ την απόφαση: