ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΣ Ι. ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ

Δείτε εδώ τον απολογισμό