ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΟΥΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑ

Δείτε εδώ τον απολογισμό και ισολογισμό